Citate
 
De la fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi!
 

Stea  Filozofii nu au făcut decît să interpreteze lumea în diferite moduri; important este însă de a o schimba.

Karl Marx, Teze despre Feuerbach, 1845

 

Stea  Fără teorie revoluţionară nu poate să existe nici mişcare revoluţionară.

V. I. Lenin, Ce-i de făcut?, 1902

 

Stea  Învăţătura lui Marx este atotputernică pentru că este justă. Ea este completă şi armonioasă, oferind oamenilor o concepţie unitară despre lume, o concepţie care nu se împacă cu nici un fel de superstiţii, cu nici un fel de idei reacţionare, cu nici un fel de apărare a asupririi burgheze. Ea este moştenitoarea legitimă a tot ce a creat mai bun omenirea în secolul al XIX-lea: filozofia germană, economia politică engleză şi socialismul francez.

V. I. Lenin, Trei izvoare şi trei părţi constitutive ale marxismului, 1913

 

Stea  În producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii determinate, necesare, independente de voinţa lor - relaţii de producţie -, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale. Totalitatea acestor relaţii de producţie constituie structura economică a societăţii, baza reală pe care se înalţă o suprastructură juridică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale conştiinţei sociale.

Karl Marx, Prefaţa la Contribuţii la critica economiei politice, 1859

 

Stea  Toate mişcările de pînă acum au fost mişcări ale unor minorităţi sau în interesul unor minorităţi. Mişcarea proletară este mişcarea independentă a imensei majorităţi, în interesul imensei majorităţi.

Karl Marx şi Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, 1848

 

Stea  Democraţie pentru o minoritate infimă, democraţie pentru cei bogaţi, - iată democratismul societăţii capitaliste [...] cei asupriţi sînt lăsaţi să hotărască o dată la cîţiva ani care anume din reprezentanţii clasei asupritoare îi va reprezenta şi îi va călca în picioare în parlament!

V. I. Lenin, Statul şi revoluţia, 1917

 

Stea  Democraţie înseamnă egalitate. Se înţelege deci ce uriaşă însemnătate are lupta proletariatului pentru egalitate şi lozinca egalităţii dacă aceasta este just înţeleasă în sensul desfiinţării claselor. Dar democraţia înseamnă numai o egalitate formală. Şi, de îndată ce a fost înfăptuită egalitatea tuturor membrilor societăţii în ceea ce priveşte stăpînirea mijloacelor de producţie, adică egalitatea muncii, egalitatea salariului, se va pune în mod inevitabil în faţa omenirii problema de a păşi mai departe, de la egalitatea formală la cea de fapt, adică la înfăptuirea principiului: „de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi“.

V. I. Lenin, Statul şi revoluţia, 1917

 

Stea  Atîta timp cît există stat, nu există libertate. Cînd va exista libertate, nu va mai exista stat.

V. I. Lenin, Statul şi revoluţia, 1917

 

Stea  Locul vechii societăţi burgheze, cu clasele şi antagonismele ei de clasă, îl ia o asociaţie în cadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiţia pentru dezvoltarea liberă a tuturor.

Karl Marx şi Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, 1848

 

Stea  În faza superioară a societăţii comuniste, după ce va dispărea subordonarea înrobitoare a indivizilor faţă de diviziunea muncii şi, o dată cu ea, opoziţia dintre munca intelectuală şi munca fizică; cînd munca va înceta să mai fie numai un mijloc de existenţă şi va deveni ea însăşi prima necesitate vitală; cînd, alături de dezvoltarea multilaterală a indivizilor, vor creşte şi forţele de producţie, iar toate izvoarele avuţiei colective vor ţîşni ca un torent - abia atunci limitele înguste ale dreptului burghez vor putea fi cu totul depăşite şi societatea va putea înscrie pe stindardele ei: de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi!

Karl Marx, Critica Programului de la Gotha, 1875

 

Stea  Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decît lanţurile. Ei au o lume de cîştigat.

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ!

Karl Marx şi Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, 1848