Works of Lagman

 

Filemon ‘Ka Popoy’ Lagman Archive

lagman

Reorganisahin ang Ating Rebolusyonaryong Makinarya

Reoryentasyon ng Gawaing Pampartido

Ang Aming Paninindigan Laban sa APEC at Globalisasyon

Mensahe para sa Solidarity of Labor Movement Against APEC (SLAM APEC) Conference

Puhunan at Paggawa (Capital and Labor)

Aralin sa Kahirapan