Leo Trotski

Erklæring om Moskva-prosessene


Trykt i Sørlandet 15. august 1936.


Bare hovedpunktene i det som er fortalt mig er nok til at jeg straks kan brennemerke denne meddelelse som en av de største forfalskninger i den politiske historien. Tass-agenturet snakker om en sammensvergelse av den såkalte Trotskij-Sinovjev-gruppe. Det herskende byråkrati kaller enhver kritikk som er rettet mot det for sammensvergelse. Jeg antar at kritikken brer sig mer og mer i Sovjet-unionen. Det kan jeg bare hilse med glede. Det er meget mulig at forskjellige temmelig tallrike elementer under den kritiske stemning påberoper sig mitt navn, det vil si, mine idéer og skrifter. Men Tass' meddelelse påstår også at det dreier sig om en terroristisk sammensvergelse mot regimets førere og at denne sammensvergelse blir ledet av mig fra Norge.

Jeg erklærer herved at denne påstand ikke har skygge av sannhet. For enhver som erkjenner den siste tids politiske historie er det hevet over enhver tvil at den av Tass utspredte meddelelse står i den skarpeste motsetning til mine idéer og hele min virksomhet, som nu bare har karakteren av forfatterskap.

Fra 1897 da jeg trådte inn i den revolusjonære bevegelse har jeg vært og er likesom alle russiske marxister en uforsonlig motstander av individuell terror som kampmetode, en metode som i siste instans bare kan tjene absoluttistiske og bonapartistiske interesser.

Jeg fastslår: Siden jeg kom til Norge har jeg ikke hatt noen forbindelse med Sovjet-Unionen - har ikke fått et eneste brev fra Sovjet-Unionen eller skrevet et eneste brev til samme, hverken direkte eller gjennem andre personer.

Hele min virksomhet i forbindelse med Sovjet-Unionen har innskrenket sig til mine artikler som er offentliggjort i verdenspressen og en bok som i nær fremtid kommer i forskjellige land. Min hustru og jeg har ikke engang kunnet veksle en eneste linje med min sønn som arbeider i Russland som ung upolitisk videnskapstnann.

Da jeg er hjemløs og da jeg nu benytter asylretten i Norge, tror jeg at den eneste mulige måte til å få prøvet denne påstand om at jeg fra Norge skulle ha ledet denne terroristiske sammensvergelse, vilde være å få nedsatt en kompetent regjeringskommisjon som skulde undersøke anklagen i dokumentene. Overfor denne kommisjon er jeg på min side villig til å avgi fullstendig regnskap for min virksomhet i Norge - dag for dag og time for time. Denne forholdsregel skulde og kunde efter min overbevisning fullstendiggjøres ved at arbeidernes organisasjoner over hele verden, respektive deres internasjonale ledere - skulde opnevne en opartisk internasjonal kommisjon, som i Sovjet-Unionen, skulde prøve anklagen på stedet, komme i direkte kontakt med de anklagede og derefter offentliggjøre en beretning om sine undersøkelser. Jeg vil påstå at denne beretning vil opløses til intet, hele anklagen i all dens falskhed. Jeg er også beredt til å gå enhver annen vei for å gi den offentlige mening en bedre opklaring av de viktige motiver for anklagen mot mig og de andre. Jeg har intet å fortie i denne sak. For mig dreier det sig hare om sannhet, at sannheten kommer til sin rett.

Leo Trotskij.


Sist oppdatert 8. mai 2008
fastylegar@marxists.org