Philosophy and Ideology. Z. A. Jordan 1963

BIBLIOGRAPHY

ABBREVIATIONS USED IN THE BIBLIOGRAPHY

ACIPHS Paris. Actes du Congrès International de Philosophic Scientifique, Sorbonne, Paris, 1935, Vol. 1-8. Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 388-395. Paris, Hermann et Cie, Éditeurs, 1936.

AHFMS. Archiwum Historii Filozoffi i Myśli Społecznej

AK. Ateneum Kapłańskie

ASMP. Annales de la Société Polonaise de Mathématique

AUMCS-SF. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F

AUMCS-SG. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G

CM. Colloquium Mathematicum

CRSSLV-C3. Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de
Varsovie, Classe 3

FM. Fundamenta Mathematicae

IBL. Instytut Badań Literackich

IEUS. International Encyclopedia of Unified Science

JSL. Journal of Symbolic Logic

KF. Kwartalnik Filozoficzny

KH. Kwartalnik Historyczny

KIW. Książka i Wiedza

KP. Kwartalnik Psychologiczny

KS. Kultura i Społeczeństwo

łTN. Łdzkie Towarzystwo Naukowe

MF. Myśl Filozoficzna

MSD. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki,
krytyki artystycznej oraz metodologii badań nad sztuką

MW. Myśl Współczesna

ND. Nowe Drogi

NK. Nowa Kultura

NP. Nauka Polska, PAN

NPL. Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwoj. Wydawnictwo
Kasy Im. Mianowskiego

PAN. Polska Akademia Nauk

PAU. Polska Akademia Umieję + Ętności

PF. Przegląd Filozoficzny

PFz. Postępy Fizyki

PH. Przegląd Historyczny

PICPHA. Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August 11-18, 1948. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1949

PICPHB. Proceedings of the Eleventh International Congress of Philosophy, Brussels, August 20-26, 1953. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1953

PIW. Polski Instytut Wydawniczy

PK. Przegląd Kulturalny

PL. Pamiętnik Literacki

PNHS. Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych

PP. Przegląd Powszechny

PPR. Państwo i Prawo

PS. Przegląd Socjologiczny

PTPN. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

PZWS. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

RCZF. Roczniki Filozoficzne

RF. Ruch Filozoficzny

RPAS. Review of the Polish Academy of Science

RPTN. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy"nie
( London)

RUW. Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego

SCZP-PAN. Sprawozdania z Czynności i Prac, PAN

SF. Studia Filozoficzne

SFB. Science and Freedom. A Bulletin of the Committee on Science
and Freedom

SL. Studia Logica

SMDNP. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej

SPAU. Sprawozdania PAU

SPH. Studia Philosophica

SPTPN. Sprawozdania PTPN

SSST-SA. Studia Societatis Scientiarum Toruniensis, Sectio A (Mathe-
matica-Physica)

STNKUL. Sprawozdania TNKUL

STNT. Sprawozdania TNT

TNKUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

TNT. Towarzystwo Naukowe w Toruniu

TP. Tygodnik Powszechny

TWCSA. Transactions of the Third World Congress of Sociology,
Amsterdam, August 22-29, 1956. London, International
Sociological Association, 1956

TWCSS. Transactions of the Fourth World Congress of Sociology,
Milan and Stresa, September 8-15, 1959. London, International
Sociological Association, 1959

WRTN. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

WŻ. Wiedza i Życie

ŻM. Życie i Myśl

ZMT. Zastosowania Matematyki

ŻN. Życie Nauki

ZNIO. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

ZNKUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ZPNP. Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, PAN

ZWFUW. Zeszyty Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego


BIBLIOGRAPHY

Apart from the writings discussed or mentioned in the text, the following list includes a number of books and articles which seem to be representative of the period considered or which helped the author to write this study.

1. ABEL TH.: “Sociology in Postwar Poland.” American Sociological Review 15, 1950 ( 1), 104 – 106.

1. A. B. S.: “Konwersatorium metafizyczne.” ZNKUL 1, 1958 (3), 132 – 136.

1. ACTON H. B.: “The Illusion of the Epoch.” Marxism-Leninism as a Philosophical Creed. London, Cohen and West, 1955, 278 pp.

1. ACTON LORD: “Essays on Freedom and Power.” Selected, with a new introduction, by Gertrude Himmelfarb. A Meridian Book. London, Thames and Hudson, 1956, 350 pp.

1. ADLER E.: “Partyjnońć filozofii i nauki.” NP 1, 1953 (2), 248 – 250.

1. AJDUKIEWICZ K.: “Założenia logiki tradycyjnej.” PF 29, 1926, 200 – 229.

2. “Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej.” Skrypt autoryzowany. Zredagował M. Presburger. Warszawa, Nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Stuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1928, 304 str.

3. “Logiczne podstawy nauczania.” Odbitka z Encyklopedii Wychowania. Warszawa, ‘Nasza Księgarnia’, 1934, 79 str.

4. “W sprawie ‘uniwersaliow’.” PF 37, 1934, 219 – 234.

5. “Sprache und Sinn.” Erkenntnis 4, 1934 (2), 100 – 138.

6. “Das Weltbild und die Begriffsapparatur.” Erkenntnis 4, 1934 (4), 259 – 287.

7. “O stosowalnońci czystej logiki do zagadnień filozoficznych.” PF 37, 1934, 323 – 327.

8. “Der logistische Antiirrationalismus in Polen.” Erkenntnis 5, 1935 (2), 151 – 161.

9. “Die syntaktische Konnexit"t.” SPH 1, 1935, 1 – 27.

10. “Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym.” PF 40, 1937, 271 – 287.

11. “O tak zwanym neopozytywi"mie.” MW 1946, 6 – 7, 155 – 176.

12. Co to jest wolność nauki. ŻN 1946, 6, 417 – 426.

13. “Logika a doświadczenie.” PF 43, 1947 (1-4), 3 – 21.

14. “Konwencjonalizm w nauce.” WŻ. 16, 1947 (4), 304 – 313.

15. “Zmiana i sprzeczność.” MW 1948, 8-9/27-28, 35 – 52.

16. “Epistemologia i semiotyka.” PF 44, 1948 (4), 336 – 347.

17. “Epistemology and Semiotic.” PICPHA 1, 607-609.

18. AJDUKIEWICZ K.: “Kazimierz Twardowski jako nauczyciel filozofii.” Ex: Rutkowski J. (Red).: “Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa.” Praca zbiorowa. Poznań, PTPN, 1948, 55-60.

19. “Propedeutyka filozofii. Dla liceów ogólnokształcących, wyd.” 3 poprawione. Wrocław-Warszawa, Książnica Atlas, 1948, 216 str.

20. “Metodologia i metanauka.” ŻN 1948, 31 – 32, 4 – 15.

21. “Zagadnienia i kierunki filozofii.” Teoria poznania i metafizyka. Warszawa, Czytelnik, 1949, 235 str.

22. “The Scientific World-Perspective.” Ex: Feigl H., Sellars W. (Ed.): Readings in Philosophical Analysis. New York, Appleton-CenturyCrofts, Inc., 1949, 182 – 188.

23. “On the Notion of Existence.” SPH 4, 1949- 1950, 7 – 22.

24. “Logic and Experience.” Synthese 8, 1950 (6-7), 289 – 299.

25. “Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce Ludowej.” MF 1951, 1 – 2, 50 – 67.

26. W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. MF 1953, 2/8, 292 – 334.

27. “Zarys logiki, wyd.” 2. Książka pomocnicza dla nauczyciela. Warszawa, PZWS, 1955, 208 str.

28. “Klasyfikacja rozumowań.” SL 2, 1955, 278 – 300.

29. “Sprawa planu prac badawczych w zakresie logiki.” SL 2, 1955, 267 – 276.

30. “W sprawie programów logiki usługowej.” MF 1956, 2/22, 126 – 136.

31. “Okres warunkowy a implikacja materialna.” SL4, 1956, 117 – 134.

32. “0 wolności nauki.” NP 5, 1957 (3), 1 – 20.

33. “On the Freedom of Science.” RPAS 2, 1957 (1-2), 1 – 19.

34. “Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobow wnioskowania.” SF 1958, 4/7, 14 – 29.

35. “Trzy pojęcia definicji.” SF 1958, 5/8, 3 – 16.

36. “Le problème du fondement des propositions analytiques.” SL 8, 1958, 259 – 272.

37. “Pozanaukowa działalnść Kazimierza Twardowskiego.” RF 19, 1959 (1-2), 29 – 35.

1. AMSTERDAMSKI S.: “Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego.” Ex: Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej, T. 2. Warszawa, PWN, 1957, 3 – 81.

1. ANTONIEWICZ W.: “Zadania i organizacja szkół akademickich.” ŻN 1947, 19 – 20, 9 – 26 ; 1947, 21 – 22, 103 – 123 ; 1947, 23 – 24, 265 – 274.

1. ANTOSZCZUK S.: “Stanisław Krusiński.” MW 1950, 1/44, 3 – 25.

1. ARON R.: “Relativism in History.” Ex: Meyerhoff H. (Ed.): The Philosophy of History in our Time. An Anthology. New York, Doubleday and Company, Inc., 1959, 153 – 162.

2. German Sociology. Translated by Mary and Thomas Bottomore. London, Heinemann, 1957, 8 and 141 pp.

1. ASSORODOBRAJ N.: “W sprawie kryterium postępowości w historii historiografii.” KH 60, 1953 (4), 150 – 186.

2. “Życie i dzieło Stefana Czarnowskiego.” Ex: Czarnowski S.: Dzieła, T. 5.

Warszawa, PWN, 1956, 105 – 156.

1. AUGUSTYNEK Z.: “Szczególna teoria względności a przyczynowość.” MF 1956, 1/21, 164 – 175.

2. “O obiektywnym charakterze definicji równoczesności.” Ex: Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej, T. 2. Warszawa, PWN, 1957, 83 – 113.

1. AUGUSTYNEK Z., MAJEWSKI Z.: “Problem obiektywności czau i przestrzeni w Świetle teorii względności.” SF 1958, 3/6, 103 – 120.

1. AYER A. J.: The Foundations of Empirical Knowledge. London, Macmillan 1940, 10 and 276 pp.

2. Philosophical Essays. London, Macmillan, 1954, 9 and 289 pp.

3. “Meaning and Intentionality.” Ex: Relazioni introductive. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia. Firenze G. C.Sansoni Editore, 1958, 141 – 153.

1. A. Z.: “Sprawozdanie Myśli Filozoficznej na Radzie Naukowej Instytutu Filozoficznego UW.” MF 1953, 1/7, 350 – 354.

1. BACHULSKI A.: “Nauki historyczne w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.” NPL 20, 1935, 290 – 302.

1. BACZKO B.: “Prawo retrospekcji przewrotowej Kelles-Krauza.” MW 1949, 8-9/39-40, 58 – 68.

2. “O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbinskiego.” MF 1951, 1 – 2, 247 – 289.

3. “O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego.” “Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, Katedra Materializmu Dialektycznego i Historycznego.” Warszawa, KIW, 1951, 133 str.

4. “W sprawie etapów rozwoju polskiej postępowej przedmarksowskiej mysli filozoficznej i społecznej XIX w.” MF 1953, 2/8, 247 – 282.

5. “Głos w dyskusji w sprawie liberalizmu.” MF 1954, 4/14, 213 – 239.

6. “W sprawie dróg kształtowania się Światopoglądu w polskiej demokratycznej myśli społecznej połowy XIX wieku.” MF 1955, 4/18, 62 – 95.

7. “Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.” Warszawa, KIW, 1955, 412 str.

8. “O stylu filozofowania.” MF 1956, 4/24, 3 – 28.

9. “Drogi i bezdro:ta.” NK 7, 1956, 48/348, 1 i 7.

10. “Hegel, Marks i problemy alienacji.” SF 1957, 1, 36 – 58.

11. “Niektóre węzłowe problemy rozwoju polskiej myśli społeczno-politycznej i filozoficznej XIX w.” Ex: Baczko B., Assorodobraj N. (Red.): Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, T. 3. Warszawa, KIW, 1957, 9 – 67.

12. “Kryptoproblemy i historyzm.” SF 1958, 3/6, 76 – 102.

1. BACZKO B., KOłAKOWSKI L.: “Tradycje naukowego socjalizmu i zadania marksistowskiej historiografii filozoficznej.” MF 1954, 4/14, 78 – 103.

1. BALEY S.: “Kazimierz Twardowski a kierunki psychologii współk:zesnej.” PF 41, 1938 (4), 339 – 344.

2. “Psychologiczna problematyka wieku dojrzewania.” MW 1950, 7 / 50, 25 – 43.

3. “Marksizm a psychologia społeczna.” SPAU 51, 1950 (9), 593 – 594.

4. “Nauka Pawłowa a psychologia.” ŻN 1952, 6, 43 – 64.

5. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa, PWN, 1959, 226 str.

1. BARBER B.: Science and the Social Order. London, Allenand Unwin, 1953, 288 pp.

2. “Sociology of Science. A Trend Report and Bibliography.” Current Sociology 5, 1956 (2), 91 – 153.

1. BARNES H. E., BECKER H.: Social Thought from Lore to Science, 2d ed, Vol. 1-2. Washington, Harren Press, 1952, 1178 pp.

1. BARTOSZEWSKI W.: “Socjologia w czasie okupacji niemieckiej.” PS 8, 1946, 210 – 212.

1. BAUER R. A.: The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, Harvard University Press, 1952, 23 and 229 pp.

1. BAUMAN Z.: “O przezwyciężenie dezintegracji filozofii marksistowskiej.” MF 1956, 6/ 26, 133 – 140.

2. “O potrzebie socjologii partii.” MF 1957, 2/ 28, 3 – 26.

1. BAUMAN Z., WIATR J.: “O roli mas w historii.” “MF” 1953, 4/ 10, 69 – 99.

2. “Marksizm a socjologia współiczesna.” MF 1957, 1/ 27, 3 – 23.

1. BECKER O.: “Bestreitet Aristoteles die Gltigkeit des ‘Tertium non datur’ fr Zukunftaussagen? (Zum 9. Kapitel der Aristotelischen Hermeneutik).” ACIPHS-Paris6, 69 – 74.

1. BELL E. T.: The Development of Mathematics, 2d ed. New York, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1945, 11 and 637 pp.

1. BERGMANN G.: The Metaphysics of Logical Positivism. New York, Longmans, Green and Co., 1954, 10 and 341 pp.

1. BERGSON H.: Creative Evolution, in the authorized translation by Arthur Mitchell. The Modern Library. New York, Random House, 1944, 25 and 453 pp.

1. BERLIN I.: “Historical Inevitability.” Auguste Comte Memorial Lecture No. 1. London, Oxford University Press, 1954, 78 pp.

2. Karl Marx. His Life and Environment, 2d ed. London, Oxford University Press, 1956, 280 pp.

1. BERMAN J.: “O bazie i nadbudowie w s + ?wietle prac J. Stalina o językoznawstwie.” MW 1950, 11-12/ 54-55, 220 – 229.

1. BETH E. W.: Les fondements logiques des mathématiques, 2e éd. Collection de logique mathématique, Série A. Paris, Gauthier-Villars, 1955, 15 et 241 pp.

1. BIALOBRZESKI CZ.: “Czym jest materia.” Nauka i Sztuka, 1, 1945 (2-3), 147 – 174.

2. “Fizyka wobec materializmu i idealizrnu.” PP 225, 1948 (1), 37 – 41.

3. “Synteza filozoficzna i metodologiczna nauk przyrodniczych.” NPL 25, 1947, 37 – 45.

4. BIALOBRZESKI CZ.: “0 interpretacji ontologicznej podstaw fizyki s + 0304wiata atomowego.” SPAU 51, 1950 (6), 364 – 365.

5. “Fizyka przed pół wiekiem a dzis + 0304.” Kraków, PAU, 1950, 16 str.

6. “Problem uwarstwienia rzeczywistos + 0304ci.” SPAU 52, 1951 (3), 184 – 185.

7. “Podstawy poznawcze fizyki s + 0304wiata atomowego.” PAN, Komitet Fizyki. Warszawa, PWN, 1956, 362 str.

1. “BIBLIOGRAFIA prac Jana Lukasiewicza.” SL 5, 1957, 9 – 11.

1. BIEńKOWSKI W.: Rewolucji ciag dalszy. Warszawa, KIW, 1957, 171 str.

1. BIERUT B.: 0 nauce, kulturze, os + 0304wiacie w Polsce Ludowej. 2N 1951, 5 – 6, 483 – 519.

1. “BIOLOGIA I POLITYKA.” Materiały narady biologów zorganizowanej przez ‘Po Prostu’. Biblioteczka ‘Po Prostu’ 9. Warszawa, KIW, 1957, 160 str.

1. BLACK M.: “Language and Philosophy.” Studies in Method. Ithaca, Cornell University Press, 1949, 13 and 264 pp.

2. “Problems of Analysis.” Philosophical Essays. London, Routledge and Kegan Paul, 1954, 11 and 304 pp.

1. BoBińSKA C.: “Stanowisko Marksa i Engelsa w 1848 roku wobec sprawy polskiej.” MW 1948, 11-12/ 30-31, 15 – 32.

2. “Stalin a węzlowe zagadnienia nauk społecznych.” MW 1949, 12/ 43, 257 – 270.

3. “Marks o emigracja polska w okresie wojny krymskiej.” MF 1953, 3/ 9, 44 – 63.

4. “Spór a ujęcie pozytywizmu i historyków pozytywistów.” KH 61, 1954 (1), 178 – 204.

5. “Marks i Engels a sprawy polskie do osiemdziesi4tych lat XIX wieku,, wyd.” 2 uzupełione. Warszawa, KIW, 1955, 251 str.

6. Ideologia rewolucyjnych demokratów polskich w latach szes + ?ćdziesi?tych XIX wieku. Warszawa, PWN, 1956, 119 str.

1. BOCHEńSKI J. M.: “Tradycja mys + ?li katolickiej a s + ?ciłos + ?ć. Ex: Mys + ?l katolicka wobec logiki współczesnej.” Studia Gnesnensia 15. Poznań, Księprnia Św. Wojciecha, 1937, 27 – 34.

2. “0 ‘relatywi"mie’ logistycznym. Ex: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej.” Studia Gnesnensia 15. Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, 87 – 111.

3. “La philosophie. Ex: Pologne 1919-1939,” Vol. 3, Vie intellectuelle et artistique. Neuchatel, Editions de la Baconnière, 1947, 229 – 260.

4. Europ"ische Philosophie der Gegenwart. Sammlung Dalp, B. 50. Bern, A. Francke AG. Verlag, 1947, 304 SS; 2. A. Bern 1951.

5. “La logique de Théophraste.” Collectanea Friburgensia, Nouvelle Série, Fasc. 32. Fribourg en Suisse, Librairie de l’Université, 1947, 138 pp.

6. “L’Éat et les besoins de l’histoire de la logique formelle.” PICPHA 1, 1062- 1064.

7. “Ancient Formal Logic.” Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1951, 6 and 122 pp.

8. BOCHEńSKI J. M.: “Die Zeitgenossischen Denkmethoden.” Dalp Taschenbcher, B. 304. Mnchen, Lehnen Verlag, 1954, 150 SS.

9. “Die Entwicklung der Formalen Logik.” Ex: Eisermann, G. (Red.): Wirtschaft und Kultursysteme. Erlenbach-Zurich und Stuttgart, Eugen Reutsch Verlag, 1955, 61 – 75.

10. “The Problem of Universals.” Ex: The Problem of Universals. A Symposium. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1956, 35 – 54.

11. Contemporary European Philosophy. Translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1956, 321 pp.

12. “Formale Logik.” Sammlung Orbis. Miinchen, Veriag Karl Freiburg, 1956, 15 und 639 SS.

13. “Der Sowjet-Russische Dialektische Materialismus (Diamat).” Dalp Taschenbcher, B. 325. Mnchen, Lehnen Verlag, 1956, 150 SS.

1. BOEHNER PH.: “Medieval Logic.” An Outline of its Development from 1250 to c. 1400. Manchester, Manchester University Press, 1952, 17 and 130 pp.

1. BOHM D.: “Causality and Chance in Modern Physics.” Foreword by Louis de Broglie. London, Routledge and Kegan Paul, 1957, 11 and 170 pp.

1. BORKOWSKI L.: “sber analytische und synthetische Definitionen.” SL4, 1956, 7 – 60.

2. “Z nowszych badań nad rachunkiem zdań.” SL 5, 1957, 13 – 26.

3. “Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive Term.” SL 6, 1957, 7 – 55.

4. “O terminach modalnych.” SL 7, 1958, 7 – 37.

5. “On Proper Quantifiers.” SL 8, 1958, 65 – 128.

6. “Reduction of Arithmetic to Logic Based on the Theory of Types without the Axiom of Infinity and the Typical Ambiguity of Arithmetical Constants.” SL 8, 1958, 283 – 295.

1. BORKOWSKI L., SLUPECKI J.: “A Logical System Based on Rules and Its Application in Teaching Mathematical Logic.” SL 7, 1958, 71 – 106.

2. “The Logical Works of J. Lukasiewicz.” SL 8, 1958, 7 – 56.

1. BORNSTEIN B.: “Teoria absolutu. Metafizyka jako nauka Śicish.” LTN, Wydz. 1, Nr. 2. Łod", LTN, 1948, 130 str.

1. BORUCKA-ARCTOWA M.: Prawo natury jako ideologia antyfeudalna. Warszawa, PWN, 1957, 330 str.

1. BROMBERG A.: “Ksi?żki i wydawcy.” Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944-1957. Warszawa, PWN, 1958, 273 str.

1. BRUS W.: Niektóre zapdnienia metody dialektycznej w Świetle ‘Kapitalu’ Marksa. Warszawa, KIW, 1951, 48 str.

1. BUCZYńSKA H.: “Pare informacji o semantyce ogólnej.” SF 1958, 2/ 5, 232 – 236.

1. BUDZYK K.: “O trwałe wartoóci w nauce.” PL42, 1951 (2), 388 – 405.

2. “Nauka a partia.” ND 1956, 11-12/ 89-90, 131 – 136.

3. “Z problematyki naukowo-wydawriiczej.” NP 5, 1957 (1), 124 – 129.

1. BUKHARIN N. I.: “Historical Materialism.” A System of Sociology.

Authorized translation from the third Russian edition. New York, International Publishers Co., Inc., 1928, 15 and 318 pp.

2. BUKHARIN N. I.: Marx’s Teaching and its Historical Importance. Ex: Bukharin, N. I., Deborin, A. M., Uranovsky, Y. M., Vavilov, S. I., Komarov, V. L., Tiumeniev, A. I.: Marxism and Modern Thought. Translated by R. Fox. London, Routledge and Sons, 1935, 1 – 90.

1. BULLOCK A.: The Historian’s Purpose: History and Metahistory. Ex: Meyerhoff H. (Ed.): “The Philosophy of History in Our Time.” An Anthology. New York, Doubleday and Company, Inc., 1959, 292 – 299.

1. BUTTERFIELD H.: History and Human Relations. London, Collins, 1951, 254 pp.

2. “Man on His Past.” The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, Cambridge University Press, 1955, 17 and 237 pp.

1. BYCHOWSKI B.: “Marazm współczesnej filozofii burżmzyjnej.” ND 1947, 5, 80 – 99.

1. BYSTROń J. S.: “Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej.” Archiwum do Badania Historyi Filozofii w Polsce, T. 1, cz. 2. Kraków, Nakładem Akademii Umiejętności, 1917, 189 – 260.

2. “Socjologia.” Wstęp informacyjny i bibliograficzny, wyd. 3 uzupełnione. Warszawa, Ksi?żnica Polska, 1947, 196 str.

1. CALVEZ J.-Y.: La penséc de Karl Marx. Paris, Edition du Seuil, 1956, 664 pp.

1. CARNAP R.: The Logical Syntax of Language. Translated by A. Smeaton (Countess von Zeppelin). London, Kegan Paul-Treuch-Trubner and Co., 1937, 16 and 352 pp.

2. “Foundations of Logic and Mathematics.” IEUS, Vol. 1, No. 3. Chicago, University of Chicago Press, 4 and 71 pp.

3. Truth and Confirmation. Ex: Feigl H., Sellars W. (Ed): Readings in Philosophical Analysis. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1949, 119 – 127.

4. The Two Concepts of Probability. Ex: Feigl H., Sellars W. (Ed.): Readings in Philosophical Analysis. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1949, 330 – 348.

5. “Introduction to Semantics and Formalization of Logic.” Two Volumes in One. Cambridge, Harvard University Press, 1959, 14 and 259, 15 and 159 pp.

6. “Introduction to Symbolic Logic and Its Applications.” Translated by William H. Meyer and John Wilkinson. New York, Dover Publications, Inc., 1958, 15 and 241 pp.

7. “Meaning and Necessity.” A Study in Semantics and Modal Logic. Enlarged edition. Chicago, University of Chicago Press, Phoenix Books, 1958, 8 and 258 pp.

1. CHAłASIńSKI J.: Mlode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnieniaksztatłowania się warstwy chlopskiej w Polsce, T. 1-4

ksztatłowania się warstwy chlopskiej w Polsce, T. 1-4. Z przedmow? Floriana Znaniockiego. Warszawa, Państwowy Instytut Kultury Wsi, 1938, 90 i 326, 553, 601, 556 str.

2. CHAłASIńSKI J.: “Spoleczna genealogia inteligencji polskiej.” Prace Polskiego Instytutu Socjologicznego, Studium Problemów Chłopskich i Robotniczych, 1. Warszawa, Czytelnik, 1946, 81 str.

3. “Socjologiczne założenia reformy wychowania.” MW 1946, 1, 5 – 24.

4. “Tworzenie legendy i naukowe zadania historii.” MW 1946, 6-7, 126 – 154.

5. “Zasadnicze stanowiska we współczesnej socjologii polskiej.” PS 8, 1946, 4 – 39.

6. “Historia i socjologia.” PS 9, 1947, 302 – 308.

7. “Zagadnienia historyczno-socjologicznej samowiedzy inteligencji polskiej.” MW 1947, 5/ 12, 141 – 174.

8. “Współczesne reformy szkolne a idea narodu i socjalizrnu.” MW 1947, 11/ 18, 398 – 425.

9. “Problemy demokracji.” Odrodzenie 4, 1947, 14-15/ 123-124, 8 – 9.

10. “Pedagogika personalizimu i pedagogika socjalizrnu?” Ku"nica 3, 1947, 4/ 74, 1 – 2.

11. “O spoleczny sens reformy uniwersytetów.” Ku"nica 3, 1947, 24/ 93, 3 – 6.

12. “Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej.” MW 1948, 2-3/ 21-22, 189 – 208.

13. Trzydzieści lat socjologii polskiej, 1918 do 1947. PS 10, 1948, 1 – 54.

14. “Z kongresu intelektualistów. Po Światowym kongresie intelektualistów w obronie pokoju we Wroclawiu.” PS 10, 1948, 355 – 380.

15. “Instytut Sociologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.” PS 10, 1948, 576 – 589.

16. “Porz?dek myślowy w socjologii.” MW 1948, 6-7/ 25-26, 457 – 464.

17. “Społeczeństwo i wychowanic.” Socjologiczne zagadnienia szkolnictwa i wychowania w społeczetistwie współczesnym. Warszawa, ‘Nasza Księgarnia’, 1948, 431 str.; wyd 2, Warszawa, PWN, 1958, 335 str.

18. “Socjologia polska w latach międzywojennych a pr?dy społeczene i umyslowe.” MW 1949, 1-2/ 32-33, 11 – 40.

19. “O socjalistyczn? ideę uniwersytetu.” PNHS 1, 1950, 11 – 47.

20. “Z zagadnień metodologii badań społecznych.” MF 1951, 1-2, 75 – 105.

21. “Uczeni w wake o pokój i socjalizm.” ŻN 1951, 5-6, 543 – 562.

22. “Rzecz z powodu’Humanistyki bez hipostaz’.” MF 1952, 2/ 4, 303 – 314.

23. “Humanizm smjalistyczny a podstawowe prawo ekonomiczne socjalizrnu.” MF 1953, 2/ 8, 102 – 132.

24. “Problem nauki i roli uczonego w społeczeństwic.” NP 1, 1953 (1), 164 – 185.

25. “Z zagadnicfi historii kultury polskiej pierwszej polowy XIX wieku.” NP 2, 1954 (1), 81 – 121.

26. “Jeszczejedno nieporozurnienie wokół liberalizmu.” NP 2, 1954 (3), 266 – 280.

27. “Inteligencja ludowa. Naukowy pogl?d na Świat. Upowszechnienie wiedzy i kultury.” NP 2, 1954 (4), 130 – 148.

28. “Zagadnienia kultury współoczesnej w humanistyce polskiej.” Szkoły w nauce. Instytuty naukowe. NP 3, 1955 (2), 125 – 146.

29. CHAłASIńSKI J.: “Spór o rozumienie kultury.” PK 1955, 39, 1 – 2.

30. “Kultura umysłowa i jej autorytety.” PK 4, 1955, 41, 1 i 4 – 5.

31. “Polski Instytut Socjologiczny.” NP 4, 1956 (4), 202 – 205.

32. “Drogi i bezdroża socjalizmu w nauce polskiej “. KS 1, 1957 (1), 7 – 43.

33. Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958, 209 str.

“Sociology and Social Mythology in Post-War Poland.” TWCSS 1, 139 – 146.

1. CHMAJ L.: “Bracia polscy.” Ludzie, idee, wplywy. Warszawa, PWN, 1957, 506 str.

1. CHOJNACKI, P.: Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Instytut Wydawniczy ‘Kultura’, 1947, 177 str.

2. “Podstawy filozofii chrze?cijańskiej.” Warszawskie Studia Teologiczne 27. Warszawa, Pax, 1955, 200 str.

3. “Kierunki rozwoju i kryteria humanizmu.” ZM 1956, 4-5, 23 – 31.

1. CHURCH A. : Introduction to Mathematical Logic, Vol. 1. Princeton, Princeton University Press, 1956, 9 and 376 pp.

2. “Propositions and Sentences.” Ex: The Problem of Universals. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1956, 3 – 11.

1. CHWISTEK L.: “Antynomic logiki formalnej.” PF 24, 1921, 164 – 171.

1a. “The Theory of Constructive Types.” Principles of Logic and Mathematics. ASPM 2, 1924, 9-48; 3, 1925, 92-141.

2. “Granice nauki.” Lwów-Warszawa, Ksi?żnica Atlas, s.a. ( 1935), 24 i 264 str.

3. The Limits of Science. Translation of Chwistek (2) with introduction and appendix by H. Ch. Brodie. London, Kegan Paul-Trench-Trubner and Co., 1948, 57 and 347 pp.

4. “sberwindung des Begriffsrealismus.” SPH 2, 1937, 1 – 18.

5. “New Foundations of Formal Metamathematics.” JSL3, 1938 (1), 1 – 36.

6. “La méthode générale des sciences positives.” L’esprit de la sémantique. Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1014. Paris, Hermann et Cie, 1946, 46 pp.

1. CHOYNOWSKI M.: “Nauka wobec społoczeństwa.” ZN 1946, 1, 3 – 18.

2. “’Życie Nauki’ przed s?dem.” ŻN 1946, 11-12, 322 – 334.

3. “Czy filozofia jest nauk?.” PF 44, 1948 (1-3), 198 – 217.

4. “0 sytuacji w psychologii poiskiej.” NP 4, 1956 (4), 175 – 179.

5. “O wyjście z zastoju w psychologii polskiej.” KS 1, 1957 (1), 64 – 83.

1. CIEśLAK T.: “Nowy okres w pracach PAN.” NP 5, 1957 (1), 111 – 123.

1. COLLINGWOOD R. G.: The Idea of History. Oxford, Clarendon Press, 1946, 26 and 339 pp.

1. CSORBA H: “Na marginesie edycji klasyków.” NP 4, 1956(1), 115 – 116.

1. CZARNOWSKI S.: “Le culte des héros et ses conditions sociales.” SaintPatrick, Héros national de l’Irlande. Travaux de I’Année Sociologique publiés sous la direction de M. É. Durkheim. Paris, Alcan, 1919, 94 et 369 pp.

2. “Spoleczeństwo – Kultura.” Prace z socjologii i historii kultury. Warszawa, Biblioteka Socjologiczna, 1939, 98 i 558 str.

3. CZARNOWSKI, S.: Dzieła T. 1 – 5. W opracowaniu N. Assorodobraj i S. Ossowskiego. Warszawa, PWN, 1956, 224, 250, 278, 255, 224 str.

4. CZERWIńSKI Z.: W sprawie walki z nominalizmem. MF 1956, 4/ 24, 160 – 169.

5. Zagadnienie ‘całości’. Problem sprowadzalności twierdzeń o zbiorach do twierdzeń o elementach (częściach) tych zbiorów. ZPNP 12, 1956, 130 – 135.

6. Jeszcze raz o nominali"mie. MF 1957, 1/ 27, 220 – 225.

7. Zagadnienie probabilistycznego uzasadnienia indukcji enumeracyjnej. SL 5, 1957, 91 – 103.

8. O paradoksie implikacji. SL 7, 1958, 265 – 271.

9. On the Relation of Statistical Inference to Traditional Induction and Deduction. SL 7, 1958, 243 – 260.

10. CZEŻOWSKI T.: Główne zasady nauk filozoficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2, wyd. 2. Toruń, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i Ska, 1946, 198 str. Wyd. 3, poprawione i rozszerzone, Wrocław, ZNIO, 1959, 240 str.

11. O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich. Biblioteka Toruńska 3. Toruń, Księgarnia Nakładowa T. Szczęsny i Ska, 1946, 68 str.

12. Kazimierz Twardowski as Teacher. SPH 3, 1939- 1946, 13 – 17.

13. Quelques problèmes anciens sous la forme moderne. SPH 3, 1939- 1946, 101 – 113.

14. O naukach humanistycznych. Biblioteka Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 3. Toruń, Księgarnia Nakładowa T. Szczęsny i Ska, 1946, 20 str.

15. Twierdzenia ogólne w teorii naukowej. ŻN 1947, 17 – 18, 302 – 308.

16. Przyczynki do analizy rozumowania. PF 44, 1948 (1-3), 66 – 76.

17. Perspektywy Światopogl?dowe. RF 16, 1948 (3-4), 138 – 140.

18. O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 5. Toruń, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i Ska, 1948, 143 str.

19. Trzy postawy wobec Świata. WŻ 17, 1948 (6-7), 567 – 571.

20. Logika. Podręcznik dla studiuj?cych nauki filozoficzne. Warszawa, PZWS, 1949, 273 str.

21. .Etyka jako nauka empiryczna. KF 18, 1949 (2), 161 – 171.

22. Kilka uwag o racjonali"mie i empiry"mie, STNT 3, 1949, 89 – 92.

23. O rozumowaniu prawdopodobieństwowym. STNT 4, 1950, 83 – 88.

24. Zagadnienie istnienia Świata w Świetle przemian metodologicznych. SPAU 52, 1951 (8), 685-688.

25. De la vérification dans les sciences empiriques. Analyse logique. Revue Internationale de Philosophie 5, 1951, 3 – 4 / 17 – 18, 243 – 250, 347 – 366.

26. Identyczność a indywiduum i jego trwanie. STNT 5, 1951, 109 – 113.

27. Uwagi o klasycznej definicji prawdy. Księga Pami?tkowa 75-lecia TNT. Toruń, TNT, 1952, 35 – 41.

28. On Certainty in Empirical Sciences. PICPHB, Vol. 6, 126 – 129.

20. CZEŻOWSKI T.: O metodzie opisu analitycznego. STNT 7, 1953, 114 – 118.

21. On Certain Peculiarities of Singular Propositions. Mind 64, 1955 (255), 392 – 395.

22. Odczyty Filozoficzne. TNT, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, T. 7(1). Toruń, PWN, 1958, 323 str.

23. Wkład Kazimierza Twardowskiego do teorii nauki. RF 19, 1959(1-2), 4 – 9.

24. CZUBALSKI F.: I. P. Pawłow jako badacz i myśliciel. Kraków, PAU, 1950, 16 str.

25. CZUJ J.: Patrologia. Poznań, Pallotinum, 1953, 218 str.; wyd 2, uzupełnione, Poznań, 1954, 311 str.

1. DąMBSKA I.: L’Homme anonyme. SPH 3, 1939- 1946, 115 – 149.

2. O rodzajach sceptycyzmu. KF 17, 1948(1-2), 79 – 86.

3. Czterdzieści lat filozofii we Lwowie 1898- 1938. PF 44, 1948 (1-3), 14 – 25.

4. W sprawie tzw. nazw pustych. PF 44, 1948 (1-3), 77 – 81.

5. Z filozofii imion własnych. KF 18, 1949 (3-4), 241 – 261.

6. Z genealogii ideałów życiowych: Platoński ideał filozofa. Meander 4, 1949 ( 7), 325 – 334.

7. Ze współczesnej teorii poznania fizykalnego. SPAU 52, 1951 ( 5), 328 – 329.

8. O dwoistości w aspekcie bytu i poznania i o tendencji do przezwyciężenia tej dwoistości jako podstawie kierunków i stanowisk filozoficznych. SPAU 53, 1952(7-10), 472 – 476.

9. Sceptycyzm filozoficzny a metoda naukowa. STNT 8, 1954, 79 – 81.

10. Podział logiczny a definicja. STNT 8, 1954, 81 – 82.

11. Review of Kotarbiński ( 8). SL 5, 1957, 145 – 149.

12. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. TNT, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, T. 7(2). Toruń, 1958, 89 str.

13. DEBORIN A. M.: Karl Marx and the Present. Ex: Bukharin, N. I., Deborin, A. M., Uranovsky, Y. M., Vavilov, S. I., Komarov, V. L., Tiumeniev, A. I.: Marxism and Modern Thought. London, Routledge and Sons, 1935, 91 – 135.

14. Wstęp do filozofii materializrnu dialektycznego. Tłumaczył z rosyjskiego Jakub Wachtel. Warszawa, KIW, 1959, 98 and 348 str.

15. DEMBOWSKI J.: O nowym pojmowaniu dziedziczności. MW 1950, 3/ 46, 361 – 373.

16. Prezydent Bierut a nauka polska. MF 1952, 2/ 4, 13 – 25.

17. Science in New Poland. London, Lawrence and Wishart, 1952, 59 pp.

18. Kierunki rozwoju i badań Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1960. NP 3, 1955( 4), 1 – 10.

19. Rozwój i funkcja nauki polskiej w ustroju demokracji ludowej. Ex: Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej, PAN, Komitet Historii Nauki. Warszawa, PWN, 1956, 9 – 19.

20. DEMBOWSKI J., OLEKIEWICZ M.: Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa, KIW, 34 str.

1. DEWEY J.: Experience and Nature. New York, Dover Publications, 1958, 14 and 443 pp.

2. DOBROSIELSKI M.: Logika a retoryka. ZWFUW Nr. 4. Warszawa, PWN, 1957, 15 str.

3. DOROSZEWSKI W.: Uwagi o semantyce. Z dyskusji logiczno-lingwistycznej. MF 1955, 3/ 17, 83 – 94.

4. DREWNOWSKI J.: Nauka a państwo. MW 1948, 1/ 20, 179 – 186.

5. Planowanie w nauce. MW 1950, 8-9/ 51-52, 189 – 205.

6. DREWNOWSKI Fr. J.: Neoscholastyka wobec nowoczesnych wymagań. Ex: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej. Studia Gnesnensia 15. Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, 49 – 57.

7. Czy metafizyka i religia wytrzymuj? krytykę naukow?. RCZF 1, 1948, 83 – 97.

8. DURKHEIM E.: The Elementary Forms of the Religious Life. Translated from the French by J. W. Swain. London, Allen and Unwin, 1957, 11 and 456 pp.

9. Socialism and Saint-Simon. Edited with an Introduction by A. W. Gouldner. Translated by Ch. Sattler. London, Routledge and Kegan Paul, 1958, 29 and 240 pp.

10. Dyskusja o logice w Zwi?zku Radzieckim. MF 1952, 2/ 4, 360 – 362.

1. EILSTEIN H.: W sprawie artykułu ‘O rozwoju pojęcia materii w fizyce’. MF 1952, 4/ 6, 198 – 209.

2. Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. MF 1953, 4/ 10, 183 – 221.

3. Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych (cz. 1). MF 1955, 3/ 17, 119-135; cz. 2, MF 1955, 4/ 18, 178-193.

4. Szczeble odbicia a etapy poznania. MF 1955, 5-6/ 19-20, 219 – 226

5. O stanie filozofii krytycznie. Artykuł dyskusyjny. ND 1956, 2/ 80, 45 – 66.

6. Problem logiki w Świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. 1). MF 1956’ 5/ 25, 124 – 149.

7. Problem logiki w Świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. 2). MF 1956, 6/ 26, 116 – 132.

8. Szkic o sensach pojęcia odbicia. MF 1957, 1/ 27, 78 – 107.

9. Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determini"mie na tle dyskusji w fizyce. SF 1958, 1/ 4, 143 – 174.

10. Laplace, Engels i nasi współcześni. Cz. 2: Laplace przepołowiony. SF 1958, 2/ 5, 36 – 50.

11. O stylu filozofowania Leszka Kołakowskiego tudzież o ‘młodo-marksowskiej’i ‘engelsowsko-leninowskiej’ teorii poznania. SF 1959, 6/ 15, 157 – 201.

12. EILSTEIN H., KOCHAńSKI Z.: O projekcie programu materializmu dialektycznego. MF 1956, 3/ 23, 147 – 165.

13. ELZENBERG H.: La personalité créatrice de l’artiste. PICPHA 1, 520 – 522.

14. Stoicyzm historyczny i ‘stoicyzm’ w rozumieniu potocznym. RF 17, 1949- 1950 (1-3), 44 – 46.

3. ELZENBERG H.: L’Idéalisme de Berkeley est-il un idéalisme immanent? PICPHB, Vol. 13, 78 – 86.

4. ENGELS FR.: Herr Eugen Dhring’s Revolution in Science (Anti-Dhring). Translated by E. Burns. London, Lawrence and Wishart, s.a., 6 and 356 pp.

5. Dialectics of Nature. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1954, 496 pp.

6. Entretiens philosophiques de Varsovie. Les rapports de la pensée et de l’action. 17-26 Juillet 1957. ZPNP 15, Wrocław-Warszawa, ZNIO, 1958, 202 pp.

7. E. S., B.K.: XI kongres filozofii burżuazyjnej. MF 1954, 1/ 11, 228 – 240.

1. FARBER M.: Experience and Subjectivism. Ex: Sellars R. W., McGill V. J. , Farber M. (Ed.): Philosophy for the Future. The Quest of Modern Materialism. New York, Macmillan, 1949, 591 -632.

2. FARRINGTON B.: Greek Science. Its Meaning for Us. London, Penguin Books, 1953, 320 pp.

3. FOMINA W. A.: Filozoficzne pogl?dy Plechanowa. Tłumaczył W. G0142uchowski. Warszawa, KIW, 1957, 15 i 340 str.

4. FRAENKEL A. A., BAR-HILLEL Y.: Foundations of Set Theory. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, NorthHolland Publishing Company, 1958, 10 and 415 pp.

5. FRAGMENTY FILOZOFICZNE. Księga pami?tkowa ku uczczeniu piętnastolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa, Nakładem Uczniów, 1934, 214 str.

6. Fragmenty filozoficzne. Seria druga. Księga pami?tkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa, PWN, 1959, 330 str.

7. FREGE G.: Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Edited by P. Geach and M. Black. Oxford, Basil Blackwell, 1952, 10 and 244 pp.

8. FRANK PH.: Logisierender Empirismus in der Philosophie der U.S.S.R. ACIPHS-Paris 8, 68 – 76.

9. Einstein, Mach, and Logical Positivism. Ex: Schilpp P. A. (Ed.): Albert Einstein: Philosopher-Scientist. New York, Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbooks/Science Library, 1959, Vol. 1, 271 – 286.

10. Philosophy of Science. The Link between Science and Philosophy. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1957, 22 and 394 pp.

11. Present Role of Science. Ex: Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia. Firenze Sansoni Editore, 1958, 5 – 17.

12. FRITZHAND M.: Na manowcach idealizmu obiektywnego w etyce. MW 1951, 9/ 64, 222 – 259.

13. Prawo i moralność w teorii Petrażyckiego. PPR 7, 1952, 8 – 9 / 78 – 79, 220 – 244.

3. FRITZHAND M.: O sytuacji w etyce polskiej. MF 1952, 3/ 5, 131 – 162.

4. O zagadnieniu wolności i konieczności. MF 1953, 4/ 10, 100 – 125.

5. Instytut Filozoficzny UW. MF 1953, 1/ 7, 332 – 339.

6. O elementarnych normach moralnych. MF 1956, 1/ 21, 3 – 28.

7. Etyka a walka klas. Ex: Ateizm a religia. Wykłady wygłoszone na centralnym kursie aktywu partyjnego, maj 1957. Warszawa, KIW, 1957, 318 – 334.

8. Spór o spuściznę filozoficzn? młodego Marksa. ND 1960, 1/ 128, 91 – 103.

1. GARDNER M.: Fads and Fallacies: In the Name of Science. New York, Dover Publications, 1957, 10 and 355 pp.

2. GAWECKI J.: Czym jest filozofia. WŻ 15, 1946(6), 535 – 543.

3. O wyrażaniu myśli. WŻ 15, 1946 (8), 785-793.

4. Pojęcie nauki. WŻ 16, 1947 (5), 415 – 422.

5. Metoda nauk przyrodniczych. WŻ 16, 1947 (6), 511 – 519.

6. Pięćdziesi?t lat filozofii w Krakowie. PF 44, 1948 (1-3), 26 – 37.

7. Zygmunt Zawirski. PF 44, 1948 ( 4), 436 – 443.

8. Władysław Heinrich ( 1869- 1957). RF 18, 1958 (1-3), 2 – 10.

9. Zarys realizmu ewolucyjnego. SF 1958, 5/ 8, 81 – 100.

10. GEYL P.: Use and Abuse of History. New Haven, Yale University Press, 1955, 6 and 97 pp.

11. Debates with Historians. The Hague, Martinus Nijhoff, 1955, 8 and 241 pp.

12. GIEDYMIN J.: Model historyzmu prof. K. Poppera. SF 1958, 3/ 6, 205 – 214.

13. Uogólnienie postulatu rozstrzygalności hipotez. SF 1959, 5/ 14, 139 – 160.

14. GIEROWSKI S.: Realizm krytyczny i pozytywizm. KF 18, 1949 ( 1), 1 – 29.

15. GIERULANKA D., POłTAWSKI, A.: O istnieniu i strukturze dzieła literackiego. SF 1958, 5/ 8, 142 – 157.

16. GINSBERG M.: Essays in Sociology and Social Philosophy. Vol. 1: On the Diversity of Morals. London, Heinemann, 1956, 14 and 329 pp.

17. GOLDSCHMIDT W.: Understanding Human Society. London, Routledge and Kegan Paul, 1959, 253 pp.

18. GOODMAN N.: A World of Individuals. Ex: The Problem of Universals. A Symposium. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1956, 15 – 31.

19. GORDON M.: Czynna rola abstrakcyjnego myślenia w systemie Ernsta Cassirera. SF 1958, 1/ 4, 175 – 208.

20. Zagadnienie powtarzalności jako cechy prawidłowości koegzystencjalnych i przyczynowych w ujęciu Papa i Philippa Franka. SF 1958, 4/ 7, 54 – 88.

21. GÓRSKI J.: Na marginesie ksi?żki ‘Wprowadzenie do teorii marksizmu’. ND 1948, 7, 291 – 301.

22. Na marginesie ksi?żki ‘Wprowadzenie do Socjologii’. MW 1948, 6-7/ 25 – 26, 464 – 471.

1. GÓRSKI K.: O interpretacji i wartościowaniu w historii. TNKUL, Wykłady i przemówienia 31. Lublin, TNKUL, 1948, 30 str.

2. GREGOROWICZ J.: Zarys logiki dla prawników, wyd. 2. Warszawa, PWN, 1957, 134 str.

3. GRENIEWSKI H.: Functors of the Propositional Calculus. VI Zjazd Matematyków Polskich. Dodatek do ASMP 22, 1950, 78 – 80.

4. On Some Systems of Propositions. CM 2, 1951, 69 – 71.

5. Arithmetics of Natural Numbers as a Part of the Bi-Valued Propositional Calculus. CM 2, 1951, 291 – 297.

6. Próba ‘odmłodzenia’ kwadratu logicznego. SL 1, 1953, 276 – 286.

7. lementy logiki formalnej. Warszawa, PWN, 1955, 492 str.

8. Elementy logiki indukcji. Warszawa, PWN, 1955, 90 str.

9. Milla kanon zmian towarzysz?cych. SL 5, 1957, 109 – 126.

10. 2n+1wartości logicznych (cz. 1). SF 1957, 2, 82 – 116.

11. 2n+1 wartości logicznych (cz. 2). SF 1957, 3, 3 – 28.

12. Refleksje na marginesie ‘Wykładów z dziejów logiki’ Tadeusza Kotarbińskiego, SF 1958, 3/ 6, 165 – 184.

13. GRENIEWSKI H., BOCHENEK K., MARCZYńSKI, R.: Application of Bi-Elemental Boolean Algebra to Electronic Circuits. SL 2, 1955, 7 – 75.

14. GRENIEWSKI H., BOGUSłAWSKI S., SZAPIRO, J.: Dialogi o cybernetyce. MF 1954, 4/ 14, 158 – 212.

15. GRENIEWSKI H., WOJTASIEWICZ, O.: From the History of Chinese Logic. SL4, 1956, 241 – 244.

16. GROMSKA D.: Philosophes polonais morts entre 1938 et 1945. SPH 3, 1939- 1946, 31 – 97.

17. Pogl?dy etyczne Kazimierza Twardowskiego. RF 19, 1959 ( 1-2), 9 – 17.

18. GROMSKA D., MOSTOWSKI, A.: Bibliographie des travaux de Jan Łukasiewicz. FM 44, 1957, 7 – 11.

19. GRZEGORCZYK A.: Próba ugruntowania semantyki języka opisowego. PF 44, 1948 ( 4), 348 – 371.

20. Un essai d’établir la sémantique de langage descriptif F. PICPHA 1, 776-778.

21. The Pragmatic Foundation of Semantics. Synthese 8, 1950-51, 6 – 7, 300 – 324.

22. Some Classes of Recursive Functions. Rozprawy Matematyczne 4, 1953, 1 – 45.

23. Konferencja logikow. MF 1953, 1/ 7, 340 – 349.

24. Uwagi o rozumieniu praw logiki. MF 1955, 1/ 15, 206 – 221.

25. The System of Leśniewski in Relation to Contemporary Logical Research. SL 1955, 77 – 95.

26. Logika popularna. Przystśpny zarys logiki zdań. Monografie PopularnoNaukowe, Matematyka. Warszawa, PWN, 1955, 131 str.

27. Uwagi z historii logiki. MF 1957, 1/ 27, 164 – 176.

28. Zagadnienia rozstrzygalności. Warszawa, PWN, 1957, 142 str.

29. O pewnych formalnych konsekwencjach reizmu. Ex: Fragmenty Filozoficzne ( 2), 7 – 14.

12. GRZEGORCZYK A.: Analiza filozoficzna, kontemplacja, wartościowanie. SF 1959, 5/14, 161 – 173.

1. GURVITCH G., MOORE W. E.: Twentieth Century Sociology. New York, The Philosophical Library, 1945, 7 and 754 pp.

1. HAMMER S.: “Historia filologii klasycznej w Polsce.” PAU, Historia Nauki Polskiej w Monografiach. Kraków, PAU, 1948,92 str.

1. HAMPSHIRE S.: Thought and Action. London, Chatto and Windus, 1959, 276 pp.

1. HEGEL G. W. F.: Science of Logic, Vol. 1-2. Translated by W. H. Johnston and L. G. Struthers. London, Allen and Unwin, 1951, 404 and 486 pp.

2. The Philosophy of History. With prefaces by Charles Hegel and the translator, J. Sibree, and a new introduction by Professor C. J. Friedrich. New York, Dover Publications, 1956, 16 and 457 pp.

1. HEINRICH Wł.: Zarys historii filozofii. T. 1, cz. 1: Filozofia grecka. Warszawa, Gebethner i Wolf, 1925, 8 i 206 str.; T. 1, cz. 2: Filozofia Średniowiczna. Warszawa, Gebethner i Wolf, 1930, 11 i 231 str.

1. HEMPEL C. G.: The Function of General Laws in History. Ex: Feigl H. , Sellars W. (Ed.): Readings in Philosophical Analysis. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1949, 459 – 471.

2. “On the Nature of Mathematical Truth.” Ex: Feigl H., Brodbeck M. (Ed.): Readings in the Philosophy of Science. New York, Appleton-CenturyCrofts, Inc., 1953, 148 – 162.

1. HEMPEL C. G., 0PPENHEIM P.: “The Logic of Explanation.” Ex: Feigl H., Brodbeck M. (Ed.): Readings in the Philosophy of Science. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1953, 319 – 352.

1. H E R T A. Z: “Ludwik Krzywicki jako historyk rozwoju społecznego i kultury.” Ex: Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczcści. Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1938, 49 – 87.

1. HEYTING A.: “Intuitionism. An Introduction.” Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1956, 132 pp.

1. HiŻ H.: Filozofia w Stanach Zjednoczonych 1939- 1947, Wstęp-Logika. PF 44, 1948 (1-2), 234 – 249.

2. Orzeczach. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 15 – 24.

1. HIRSZFELD L.: Historia jednego życia. Kraków, Czytelnik, 1946, 369 str.

2. “Rola dydaktyki w życiu i twórczości uczonego.” KS 1, 1957 (1), 44 – 63.

1. HIRSZ0WICZ M.: “Ideologia a nauka.” MF 1956, 6/26, 3 – 30.

2. “Ideologia i nauka.” Próba wstępnej analizy. SF 1959, 4/13, 49 – 72.

1. H. M., “Dyskusja o pojęciu materii.” MF 1955, 2/16, 235 – 241.

1. HOCHFELD J.: “O znaczeniu marksizrnu.” Artykuł dyskusyjny. MW 1948, 4/23, 70 – 94.

2. “0 naukowe uogólnianie doświadczeń budownictwa socjalistycznego w Polsce.” ŻN 1951, 5 – 6, 604-610.

3. HOCHFELD J.: “0 nicktórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej.” MF 1951, 1 – 2, 106 – 154.

4. W 40-locie pracy Stalina “’Marksizm a kwestia narodowa’.” MF 1953, 2/8, 162 – 196.

5. “Filozofia współczesnego socialimperializmu.” MF 1953, 3/9, 224 – 241.

6. “Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa.” MF 1954, 4/14, 264 – 290.

7. “O nicktórych aspektach kwestii narodowej w obocnej fazie ogólnego kryzysu kapitalizmu.” MF 1955, 4/18, 3 – 25.

8. “On the Programme of Research on the Formation of New Worker Milieus in People’s Poland.” TWCSA, Vol. 7, 121 – 129.

1. HOCHFELD J., NOWAKOWSKI S.: “Uwagi o wykorzystaniu pamiętników do badań nad Świadomością proletariatu.” MF 1953, 4/10, 242 – 268.

1. H0FFMAN P.: “Legenda Stanisława Brzozowskiego.” ND 1947, 2, 103 – 135.

2. “Filozofia orężem walki klasowej.” ND 1949, 4/16, 50 – 63.

1. HOLLAND H.: “Legenda o Kazimierzu Twardowskim.” MF 1952, 3/5, 260 – 312.

1. HOOK S.: The Hero in History. A Study in Limitation and Possibility. London, Secker and Warburg, 1945, 184 pp.

1. HORNOWSKI B.:"Pojęcie i struktura Światopoglądu.” SPTPN 1956, 3, 9 – 11.

2. “Nowy etap w psychologii polskiej.” NP 5, 1957(2), 133 – 139.

2. HOSIASSON J.: La théorie des probabilités est-elle une logique géneralisée? Analyse critique. ACIPHS-Paris4, 58 – 64,

1a. “Why Do We Prefer Probabilities Relative to Many Data?” Mind 40, 1931 (157), 23 – 36.

2. “On Confirmation.” JSL 5, 1940 (4), 133 – 148.

3. “Induction et Analogie: Comparaison de leur fondement.” Mind 50, 1941 (200), 351 – 365.

4. “Postęp wiedzy z punktu widzenia poznawczego.” PF 44, 1948 (1-3), 59 – 65.

5. “Theoretical Aspect of the Advancement of Knowledge.” Synthese 7, 1948- 1949 (4-5), 253 – 261.

1. HUSSERL E.: Ideas. An Introduction to Pure Phenomenology. Translated by W. R. Boyce Gibson. London, Allen and Unwin, 1931, 465 pp.

1. INDAN F.: “Sądy wartościujące w etyce Durkheima.” PF 45, 1949 (3-4), 363 – 383.

1. INFELD L.: On the Structure of Our Universe. Ex: Sellars R. W., McGill V. J. , Farber M. (Ed.): “Philosophy for the Future.” The Quest of Modern Materialism. New York, Macmillan, 1949, 173 – 187.

2. “Leonardo da Vinci and the Fundamental Laws of Science.” Science and Society 17, 1953(1), 26 – 41.

3. “Rola teorii względności w nauce.” PFz 5, 1954(3), 355 – 367.

4. “Kilka uwag o teorii względności.” MF 1954, 1/11, 70 – 79.

5. “Znaczenie prac Kopernika dla rozwoju fizyki.” SMDNP 2, 1954, 33 – 53.

6. INFELD L.: “Historia teorii względności.” PFz 6, 1955(5), 489 – 499.

7. Moje wspomnienia o Einsteinie. Warszawa, Iskry, 1956, 148 str.

8. Albert Einstein. Jego dzieło i rola w nauce. Warszawa, PWN, 1956, 188 str.

1. INFELD L., SOSNOWSKI L.: “O rozwoju pojęcia materii w fizyce.” MF 1952, 2/4, 42 – 55.

1. INGARDEN R.: “Bemerkungen zum Problem ‘Idealismus-Realismus’.” Ex: Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet. Erg"nzungsband zum Jahrbuch fr Philosophic und Ph"nomenologische Forschung. Halle a. d. Saale, Max Niemeyer Verlag, 1929, 159 – 190.

2. “Nicktóre założenia idealizmu Berkeleya.” Ex: Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Lwów, 1931.

3. “Logistyczna próba nowego ukształtowania filozofii.” PF 37, 1934 (4), 335 – 342.

4. L’Essai logistique d’une refonte de la philosophic. Revue Philosophique. 120, 1935 (7-8), 137 – 159.

5. “Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes.” SPH 1, 1935, 29 – 106.

6. Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologic, Logik und Literaturwissenschaft. Halle (Saale), Max Niemeyer Verlag, 1931, 14 und 389 SS.

7. “Czy zadaniem filozofii jest synteza nauk szczcgółowych.” KF 13, 1936, 195 – 214.

8. “Esencjalne zapdnienia formy i jej podstawowe pojęcia.” KF 16, 1946. (2-4), 101 – 164.

9. “Quelques remarques sur la relation de causalité.” SPH 3, 1939- 1946, 151 – 166.

10. “The Scientific Activity of Kazimierz Twardowski.” SPH 3, 1939- 1946, 17 – 30.

11. Szkice z filozofii literatury, T. I. Łod", Spółdzielnia Wydawnicza. “’Polonista’,” 1947, 203 str.

12. Spór o istnienie Świata, T. 1. Kraków, PAU, 1947, 296 str.; T. 2, Kraków, PAU, 1948, 848 str.

13. “0 poznawaniu cudzych stanów psychicznych.” KP, 13, 1947, 1 – 26.

14. “Z dziejów teorii dzieła literackiego.” KF 17, 1948 (1-2), 135 – 172.

15. “Uwagi o względności wartości.” PF 44, 1948 (1-3), 82 – 94.

16. “Les modes d’existence et le problème ‘idéalisme-réalisme"’. PICPHA 1, 347 – 350.

17. “Zagadnienie przypadku.” SPAU 49, 1948 (4), 195 – 200.

18. “Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki.” PF 45, 1949. (1-2), 65 – 86.

19. “O sądzie warunkowym.” KF 18, 1949 (3-4), 263 – 308.

20. “O przedmiocie historii filozofii.” SPAU 53, 1952 (5), 273 – 279.

21. “sber die gegenw"rtigen Aufgaben der Ph"nomenologie.” Archivio di Filosofia 1957, 229 – 241.

22. INGARDEN R.: Studia z estetyki, T. 1. Warszawa, PWN, 1957, 9 i 439 str.; T. 2, Warszawa, PWN, 1958, 478 str.

23. “Wspomnieeic o Stanislawie Ignacym Witkiewiczu.” Ex: KotarbińskiPłomieński (1), 169 – 176.

24. “The Hypothetical Proposition.” Philosophy and Phenomenological Research 18, 1958 (4), 435 – 450.

25. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960, 489 str.

1. INGARDEN R. S.: “Descartes a fizyka nowożytna.” KF 19, 1950(1-2), 71 148.

2. Mikołaj Kopernik i zagadnienie obiektywności pmw naukowych. Warszawa, PIW, 1953, 81 str.

3. Buridan i Kopernik: “Dwie koncepcje nauki.” SMDNP 1, 1953, 51 – 63.

1. IWANICKI J.: “Powojenna filozofia sowiecka.” AK 48, 1948 (5), 500 – 507.

2. Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa, Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 1949, 16 i 164 str.

3. “Problematyka filozoficzna w ciągu ostatniego 50-lecia w Polsce.” AK 58, 1959 (1-3), 255 – 293.

1. JABłOńSKi H.: “Osiągnięcia Polskiej Akademii Nauk w pierwszych trzech latach jej działalności.” NP 3, 1955 (4), 11 – 40.

2. “Polska Akademia Nauk – autonomiczna organizacja uczonych.” NP 5, 1957 (1), 3 – 37.

3. “Polska Akademia Nauk a aktualne warunki rozwoju nauki w Polsce.” NP 6, 1958 (3), 6 – 46.

1. JAMES W.: Pragmatism and Four Essays from The Meaning of Truth. Meridian Books. New York, The Noonday Press, 1955, 269 pp.

2. The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. New York, Dover Publications, 1956, 17 and 332.

1. JANICZAK A.: “A Remark Concerning Docidability of Complete Theories.” JSL 15, 1950, 277 – 279.

2. “Undecidability of Some Simple Formalized Theories.” FM 40, 1953, 131 – 139.

3. “On the Reducibility of Decision Problems.” CM 3, 1954- 1955 (1), 33 – 36.

1. JANION M.: “Jeszcze jedno nieporozumienie wokół liberalizmu. Z powodu publikacji prof. Chałasińskiego.” PL45, 1954 (3-4), 112 – 142.

1. JAN0WSKA Z.: Idee Łobaczewskiego w wake z idealizmem w matematyce. Przełożył z wydania rosyjskiego ( 1950 r.) A. Kosiński. Warszawa, PWN, 1953, 87 str.

1. JARNUSZKIEWICZ H.: “Czy początek nowego okresu w pracach Polskiej Akademii Nauk"? NP 4, 1956 (4), 147 – 169.

2. “Aktualne zadania nauki w Polsce.” NP 6, 1958 (3), 152 – 169.

1. JAROSZYńSKI M.: Jeszcze o autonomii szkoly i nauki. Ku"iica 3, 1947, 21/90, 8 – 9.

2. JAROSZYńSKI M.: Nowy etap organizacji szkolnictwa wyższego. ŻN 1952, 1 – 2, 39 – 59.

1. JASINOWSKi B.: Les bornes de la mathématique grecque et ses fondements spéculatifs. ACIPHS-Paris 8, 9 – 19.

1. JAśKOWSKI S.: “Recherche sur le système de la logique intuitioniste.” ACIPHS-Paris 6, 58 – 61.

2. “Międzynarodowy Kongres Filozofii Naukowej.” NPL 22, 1937, 275 – 279.

3. “Zagadnienia logiczne a matematyka.” MW 1947, 7-8/14-15, 57 – 70.

4. “Trois contributions au calcul des propositions bivalent.” SSST-SA 1, 1948. (1), 3 – 15.

5. “Sur les variables propositionelles dépendantes.” SSST-SA 1, 1948 (2), 17 – 21.

6. Sur certaines groupes formés de classes d’ensembles et leur application aux définitions de nombres. SSST-SA 1, 1948 (3), 23 – 35.

7. “Rachunek zdań dla systemów dedukcyjnych sprzecznych.” SSST-SA 1, 1948 (5), 57 – 77.

8. “0 koniunkcji dyskusyjnej w rachunku zdań dla systemów dedukcyjnych sprzecznych.” SSST-SA 1, 1949 (8), 171 – 172.

9. “On the Modal and Causal Function in Symbolic Logic.” SPH 4, 19491950, 71 – 92.

10. 0 interpretacji zdań kategorycznych Arystotelesa w rachunku prodykatów. SSST-SA 2, 1950 (3), 77 – 90.

1. J. K., “Szkoły wyżze na przełomie.” ŻN 1947, 17 – 18, 342 – 346.

1. J?RGENSEN J.: “The Development of Logical Empiricism.” IEUS 2, No. 9. Chicago, The University of Chicago Press, 1954, 3 and 100 pp.

1. J0RDAN , Z.: “Próba analizy zdań psychologicznych” Prof. T. Kotarbińskiego. Psychometria 2, 1935.

2. “0 matematycznych podstawach systemu Platona.” Z historii racjonalizrmu. PTPN, Prace Komisji Filozoficznej T. 6. Poznań, PTPN, 1937, 6 and 326 str.

3. “The Development of Mathematical Logic and of Logical Positivism in Poland between the Two Wars.” Polish Science and Learning No. 6. London, Oxford University Press, 1945, 47 pp.

1. KACZOROWSKI S.: Logika tradycyjna. Zarys dziejów, wyd. 2. Licealna Biblioteczka Filozoficzna T. 2. Łód", Księgarnia Naukowa, 1946, 24 str.

2. Logika matematyczna. Cz. 1, Algebra logiki. Zarys dziejów, wyd. 2. Licealna Biblioteczka Filozoficzna T. 6. Lłód", Księgarnia Naukowa, 1946, 26 str.

3. “O niektórych przekształceniach podziału.” ŁTN, Wydz. 1, Nr. 7. Łod", ŁTN, 1949, 127 str.

1. KALINOWSKI J.:Teoria reguły społecznej i reguły prawnej Leona Duguita. Problem podstaw mocy obowiązująmj prawa. Studium filozoficzno-prawne. TNKUL, Rozprawy Wydziału Nauk Społemych 4. Lublin, TNKUL, 1949, 183 str.

2. KALINOWSKI J.: “Teoria zdań normatywnych.” SL 1, 1953, 113 – 146.

3. “Polskie skrypty i podręczniki logiki dla prawnikow od 1947 do 1954.” SL4, 1956, 266 – 272.

4. “Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych czyli o dwu pojęciach. mądrości.” RCZF 5, 1955- 1957 (4), 45 – 65.

5. “Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych.” RCZF 5, 1955-1957 (2), 151 – 169.

6. “O istocie i jedności filozofii.” RCZF 6, 1958 (1), 5 – 17.

1. KAMIńSKI S.: “Fregego logika zdań.” RCZF 5, 1955- 1957 (2), 31 – 64.

2. “Rola Locke’ a i Condillaca w dziejach teorii definicji.” RCZF 5. 1955- 1957 (4), 67 – 101.

3. “Hobbesa teoria definicji.” SL 7, 1958, 43 – 65.

4. “O początkach indukcji matematycznej.” SL 79, 1958, 221 – 239.

5. “W sprawie liczby konkludujących trybów sylogistycznych.” SL 8, 1958, 165 – 174.

6. Gorgonne’a teoria definicji. Lublin, TNKUL, 1958, 142 str.

1. KAUFMANN F.: Methodology of the Social Sciences. London, Thames and Hudson, 1958, 8 and 272 pp.

1. KELLER J.: “Etyka a nauka morainości.” STNKUL 1952 (4), 11 – 13, 18 – 20.

2. “Etyka.” T. 1: Zagadnienia etyki ogólnej. Warszawa, Pax, 1954, 219 str. T. 2: Etyka katolicka. Warszawa, Pax, 1957, 390 str.

1. KLEMENSIEWICZ Z.: “Stan i potrzeby językoznawstwa w Polsce.” Ex: Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej. Warszawa, PWN, 1956, 181 – 192.

1. KłÓSAK K.: “Materializm dialektyczny a fizyka współczesna.” Znak 2, 1947 (7), 719-732.

2. “Metafizyczna i filozoficzna zasada przyczynowości wobec relacji niedokładności W. Heisenberga.” RCZF 1, 1948, 198 – 213.

3. Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji. Znak 3, 1948 (4), 316 – 325.

4. “Teoria indeterminizmu ontologicznego a trójwartościowa logika zdań prof. Jana Łukasiewicza.” AK 49, 1948 (3), 209 – 230.

5. Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wydawnictwo Mariackie, 1948, 106 str.

6. “Konieczność wyjścia poza logikę dwuwartościową.” AK 50, 1949 (2), 105 – 116.

7. “O. Jacek Woroniecki.” PF 45, 1949(3-4), 437 – 440.

8. “Dialektyczne prawo jedności i walki przeciwieństw.” PP 228, 1949 (9.), 161 – 168.

9. “Dialektyczne prawo wszechzależności rzeczy i zjawisk.” PP 228, 1949 (10), 203 – 213.

10. “Dialektyczne prawo przechodzenia ilości w jakość.” PP 228, 1949 (7-8.), 69 – 79.

11. “Podział kierunków filozoficznych u diamatyków.” Znak 6, 1951 (2), 126 – 140.

12. “Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody.” RCZF 4, 1954, 1 – 28.

13. KłÓSAK K.: “W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Argumentacja za istnieniem Boga z początku trwania czasowego wszechświata i z początku życia organicznego.” Warszawskit Studia z Zakresu Filozofii Chrześcijańskiej 1. Warszawa, Pax, 1955, 262 str.; cz. 2: “Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie.” Warszawskie Studia z Zakresu Filozofii Chrześcijańskiej 2. Warszawa, Pax; 1957, 303 str.

14. Próba oceny. ZM 1956 (3), 82 – 91.

1. KłÓSAK K., USOWICZ A.: Konstanty Michalski ( 1879- 1947). Kraków, Analecta Historica Congregationis Missionis Prov. Polonorum, Nr. 3, 1949, 249 str.

1. KMITA J.: “W sprawie funkcji semantycznych języka literatury.” SF 1959, 5/14, 175 – 190.

1. KNEALE W.: Probability and Induction. Oxford, Clarendon Press, 1952, 8 and 264 pp.

1. KOCHAńKI Z.: “W sprawie wydania ‘ldei ewolucji w biologii’ NusbaumaHilarowicza.” MF 1953, 3/9, 294 – 297.

2. Nauka Pawlowa – “przyrodnicze potwierdzenie marksistowsko-leninowskiej teorii poznania.” Materialy i Sudia, T. 3, Seria Filozoficzna. Warszawa, KIW, 1955, 151 – 183.

3. “Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości.” MF 1956, 5/25, 48 -, 66 ; MF 1956, 6/26, 68 – 79.

1. KOKOSZYńSKA M.: Syntax, Semantik und Wissenschaftslogik. ACIPHSParis 3, 9 – 14.

1a. “Nauka o supozycji terminów wedlug Piotra Hiszpana.” PF 37, 1934, 235 – 261.

2. “sber den absoluten Wahrheitsbegriff und einige andere semantische Begriffe.” Erkenntnis 6, 1936, 143 – 165.

2a. “Bemerkungen ber die Einheitswissenschaft.” Erkenntnis 7, 1939 (5-6), 325 – 335.

3. “O różnych rodzajach zdań.” PF 43, 1947 (1-4), 22 – 51.

4. “What Means ‘Relativity of Truth’.” SPH 3, 1939- 1946, 167 – 176.

5. “On a Certain Condition of a Semantical Theory of Science.” PICPHA 1, 773-775.

6. “O pewnym warunku semantycznej teorii wiedzy.” PF 44, 1948 (4), 372 – 381.

7. “Refutation of the Relativism of Truth.” SPH 4, 1949- 1950, 93 – 149.

8. “W sprawie stosunku logiki do dialcktyki.” SL3, 1955, 184 – 203.

9. “O ‘dobrej’ i ‘zlej’ indukcji.” SL 5, 1957, 43 – 64.

10. “Krytyka niektórych poglądów na stosunek logiki do dialektyki.” SF 1957, 3, 118 – 151.

1. KOKOZYńSKA M., KUBlńSKI T., SłUPECKI J.: “Zastosowanie pojęć logiki matematycznej do wyjaśniania niektórych pojęć przyrodoznawstwa.” SL4, 1956, 155 – 205.

1. KOłAKOWSKI L.: “Metodologia ks. Kłósaka. Felieton filozoficzny.” MF 1951, 1 – 2, 315 – 322.

2. KOłAKOWSKI L.: M. Cornforth: “Nauka przeciw idealizmowi.” MW 1951, 11 – 12 / 66 – 67, 304 – 311.

3. “Avicenna – lekarz dusz i ciał.” MF 1952, 3/5, 36 – 55.

4. “Filozofia nieinterwencji. Głos w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem.” MF 1953, 2/8, 335 – 373.

5. “Nauka przed sądem Ciemnogrodu.” MF 1953, 2/8, 374 – 388.

6. Szkice o filozofii katolickiej. Warszawa, PWN, 1955, 265 str.

7. “Aktualność sporu o powszechniki.” Ex: Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej, T. 1. Warszawa, PWN, 1957, 113 – 160 = MF 1956, 2/22, 3 – 32.

8. “O Łatwości rozstrzygnięcia problemu nominalizmu.” MF 1956, 5/25, 150 – 155.

9. “Problematyka historii polskiej filozofii i myśli społecznej XV-XVII w.” Ex: Kołakowski L. (Red.): Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, T. 1. Warszawa, KIW, 1956, 9 – 43.

10. Wyłady o filozofii Średniowiecznej. Warszawa, PWN, 1956, 140 str.

11. “Intelektualiści a ruch komunistyczny.” ND 1956, 9/87, 22 – 31.

12. “światopogląd i życie codzienne.” Warszawa, PIW, 1957, 205 str.

13. “Aktualne i nieaktualne pojęcie marksizmu.” NK 8, 1957, 4/357, 2 i 7.

14. “Permanent and Transitory Aspects of Marxism.” Ex: Mayewski P. (Red.) : The Broken Mirror. A Collection of Writings from Contemporary Poland. New York, Random House, 1958, 157 – 174.

15. “Sens ideowy pojęcia lewicy.” Po Prostu 1957, 8/423, 1 – 2 i 4.

16. “Odpowiedzialność i historia.” Cz. 1: Spisek pięknoduchów. NK 8, 1957, 35/388, 1-2 i 11. Cz. 2: “Narkotyk wielkiego demiurga.” NK 8, 1957, 36/ 389, 4-5. Cz. 3: “Sumienie i postęp społeczny.” NK 8, 1957, 37/390, 4-5. Cz. 4: “Nadzieja i materia historyczna.” NK 8, 1957, 38/391, 4-5.

17. “Jednostka i nieskończoność.” Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa, PWN, 1958, 630 str.

18. “światopogląd XVII stulecia.” Ex: Filozofia XVII wieku. Francja-Holandia-Niemcy. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył L. Kolakowski. Warszawa, PWN, 1959, 7 – 44.

19. “Karol Marks i klasyczna definicja prawdy.” SF 1959, 2/11, 43 – 67.

20. “Determinizm i odpowiedzialność.” Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 25 – 43.

1. “KOMITET FILOZOFICNY Polskiej Akademii Nauk.” MF 1954, 4/14, 388 – 389.

1. “KONFERENCJA LOGIKÓW.” SCZP-PAN 3, 1955 (1), 38 – 52.

1. KONORSKI J.: “Conditioned Reflexes and Neuron Organisation.” Translated from the Polish MS under the author’s supervision by S. Garry. Cambridge Biological Studies. Cambridge, Cambridge University Press, 1948, 14 and 267 pp.

2. “Podstawy fizjologiczne pamięci.” MW 1948, 5/24, 215 – 232.

3. “I. J. Pawtow, jego życie i dzieło.” MW 1949, 12/43, 343 – 352.

4. “Kierunki rozwoju fizjologii mózgu.” NP 5, 1957 (3), 33 – 56.

1. KONRAD P.: “Marksizm bez przłbicy.” Odrodzenie 4, 1947, 14-15/123-124, 10 – 11.

2. KONRAD P.: “Marksizm nie przedawniony.” Odrodzenie 4, 1947, 23/132, 2.

1. KORCIK A.: “Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego wspóczesnej logiki.” RCZF 1, 1948, 138 – 164.

2. “Teoria sylogizimu zdan asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej.” Studium historyczno-krytyczne. TNKUL, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, Sekcja Filozoficzna T. 2. Lublin, TNKUL, 1948, 87 str.

3. “Geneza pomysłu Sheffera dotyczącego redukcji pięciu stałych logicznych do pewnej stałlej różnej od nich.” RCZF 2-3, 1949- 1950, 423 – 428.

4. “Przyczynek do historii rachunku zdan.” SL 1, 1953, 247 – 252.

5. “Teoria sylogizmu Hospiniana i Leibniza.” RCZF 4, 1954, 51 – 70.

6. “O tak zwanych naczelnych prawach rozumowania i zależnościach między nimi.” RCZF 5, 1955- 1957 (2), 183 – 191.

1. KOSSAK J.: “Kontynuacja czy negacja.” ND 1959, 2/116, 106 – 120.

1. KOTARBIńSKA J.: “Analiza pojęcia przypadku. Przyczynek do słownika filozoficznego.” Ex: Fragmenty Filozoficzne (1), 161 – 179.

2. “Janina Hosiasson-Lindenbaumowa.” PF 42, 1946 (3-4), 324.

3. “Ewolucja Koła Wiedeńskiego.” Pozytywizm, empiryzm, fizykalizrn. MW 1947, 2/99, 145 – 160.

4. “Le physicalisme et les étapes de son évolution.” PICPHA 1. 636-639.

5. “Definicja.” SL 2, 1955, 301 – 321.

6. “Pojęcie znaku.” SL 6, 1957, 57 – 143.

7. “Tak zwana definicja dejktyczna.” Ex: Fragmenty Filozoficzne (2). 44 – 74.

8. “On Ostensive Definitions.” Philosophy of Science 27, 1960 (1), 1 – 22.

1. KOTARBIńSKI T.: Zasady dobrej roboty. MW 1946, 1, 25 – 41.

2. “Principes de bon travail.” SPH 3, 1939- 1946, 177 – 189.

3. “Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, T. 1-2.” Warszawa, Akademicka Spódzielnia Wydawnicza, 1947, 344 i 305 str. (Mimeographed, first published 1929).

4. “Sur l’attitude réiste (ou concrétiste).” Synthese 7, 1948- 1949 (4-5), 262 – 273.

5. “Les valeurs techniques de l’activité.” SPH 4, 1949- 1950, 151 – 169.

6. Kurs logiki dla prawników. Warszawa, PWN, 1955, 215 str. ( 1st ed.: Warszawa, Gebethner i Wolf, 1951, 255 str.).

7. “W sprawie artykułu ‘Legenda o Kazimierzu Twardowskim’.” MF 1952, 4/6, 356 – 357.

8. “Traktat o dobrej robocie.” LTN,Wydz. 1, Nr. 18 S. Łód". ZNIO, 1955, 360 str.

9. “The Fundamental Idea of Pansomatism.” Mind 64, 1955 (256), 488 – 500.

10. “Kryzys logiki.” MF 1955, 1/15, 223 – 228.

11. “Pojęcie ‘istoty rzeezy’.” MF 1956, 3/23, 135 – 146.

12. “Treść i zakres pojęcia metodologii.” MF 1956, 4/24, 97 – 105.

13. “Sprawność i błąd.” Z myślą o dobrej robocie nauczyciela. Warszawa, PZWS, 1956, 102 str.

14. “Sprawy sumienia.” Biblioteczka ‘Po Prostu’ 1. Warszawa, KIW, 1956, 43 str.

15. Wybór pism, T. 1. Warszawa, PWN, 1957, 733 str.; T. 2, Warszawa, PWN, 1958, 936 str.

16. KOTARBIńSKI T.: “Wykłady z dziejów logiki.” ŁTN, Wydz. 1, Nr. 28, Łód", ZNIO, 1957, 251 str.

17. “Filozofia St. I. Witkiewicza.” Ex: Kotarbiński-Płomieński (1), 11 – 20.

18. “Nicktóre problemy etyki niczależnej.” Ex: Ateizm a religia. Cykl wykiadów. Warszawa, KIW, 1957, 300 – 317.

19. “Filozof.” SF 1957, 1, 4 – 16.

20. O pojęciu metody. Warszawa, PWN, 1957, 15 str.

21. “La philosophie dans la Pologne contemporaine.” Synthèse 12, 1957 (137), 29 – 38.

22. “Zasady etyki niezależnej.” SF 1958, 1/4, 3 – 13.

23. “Myśli o nauce.” KS 2, 1958 (1), 13 – 23.

24. “Fazy rozwojowe konkretyzmu.” SF 1958, 4/7, 3 – 13.

25. “Próba redukcji poznania psychologicznego do ekstraspekcji.” SF 1958, 5/8, 138 – 141.

26. La logique en Pologne. Ex: Klibansky R. (Ed.): Philosophy in the Mid-Century. A Survey. Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1958, Vol. 1, 45 – 52.

27. “La philosophie dans la Pologne contemporaine.” Ex: Klibansky R. (Ed.): Philosophy in the Mid-Century. A Survey. Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1959, Vol. 4, 224 – 235.

28. “Styl pracy Kazimierza Twardowskiego.” RF 19, 1959 (1-2), 1 – 4.

29. “La logique en Pologne. Son originalité et les influences étrangères. Accademia Polacca di Scienze e Lettere.” Biblioteca di Roma, Fascicolo 7. Roma, Angelo Signorelli, 1959, 24 pp.

1. KOTARBIńSKI T., PłOMIEńSKI J. E.: “Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca.” Księga pamiątkowa. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957, 407 str.

1. KOTT J.: Postęp i głupstwo, T. 1-2. Warszawa, PIW, 1956, 388 i 365 str.

1. KOWALIK T.: “O Ludwiku Krzywickim.” Studium społeczno-ekonomiczne. Warszawa, PWN, 1959, 382 str.

1. KOWALSKI S.: “Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego.” Studia Pedagogiczne 7, 1959, 7 – 78.

1. KRAJEWSKI W.: “Materia i materializm w Świetle fizyki współczesnej.” MW 1948, 6-7/25-26, 330 – 349.

2. “Dialektyka fizyki współczesnej.” MW 1949, 3/34, 206 – 228.

3. Materializm dialektyczny w Świetle fizyki współczesnej, wyd. 2. Warszawa, KIW, 1950, 70 str.

4. “O charakterze i roli nauk przyrodniczych.” ŻN 1951, 5 – 6, 590 -603

5. “O właściwą ocenę charakteru nauk przyrodniczych.” ND 1951, 2/26, 133 – 140.

6. “Marian Smoluchowski jako filozof-materialista.” MF 1952, 4/6, 232 – 248.

7. O dialektyce marksistowskiej. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952, 78 str.

8. “Uwagi o prawach dynamicznych i statystycznych.” MF 1954, 3/13, 225 – 239.

9. KRAJEWSKI W.: “O prawie negacji negacji czyli rozwoju po spirali.” MF 1955, 5-6/19-20, 191 – 218.

10. Światopogląd Mariana Smoluchowskiego. Warszawa, PWN, 1956, 247 str.

11. “O przedmiocie filozofii marksistowskiej i innych sprawach spornych.” SF 1958, 2/5, 172 – 185.

12. “Główne zagadnienia i kierunki filozofii.” Cz. 2: Ontologia. Warszawa, PWN, 1959, 150 str.

1. KRAJEWSKI W., TEMKIN H., HEKKER R.: O materiali"mie historycznym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1953, 151 str.

1. KRASS0WSKA E.: “Planowanie w nauce.” MW 1948, 1/20, 160 – 165.

2. “Perspektywy nauki polskiej.” Odrodzenie 6, 1949, 10/223, 1 – 2.

1. KRASZEWSKI Z.: “Logika stosunków zakresowych.” SL4, 1956, 63 – 87.

1. KRąPIEC M. A.: “Egzystencjalizm tomistyczny.” Znak 6, 1951 (2), 108 – 125.

2. “Zdrowy rozsądek a filozofia.” Znak 7, 1952 (3) 185 – 201.

3. “Zdrowy rozsądek a krytyka poznania.” Znak 9, 1957 (4), 291 – 305.

4. “Matematyczny i filozoficzny interpretacjonizm materii.” ZNKUL 1, 1958 (3), 9 – 30.

5. “Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych.” RCZF 6, 1958 (1), 97 – 148.

6. “Teoria materii. Ujęcie fizykaine i filozoficzne.” ZNKUL 2, 1959, 2/6, 3 – 48.

7. “Realizm ludzkiego poznania.” Poznan, Pallotinum, 1959, 652 str.

8. “Teoria analogii bytu.” TNKUL, Rozprawy Wydzialu Filozoficznego 9. Lublin, TNKUL, 1959, 400 str.

1. KREUTZ M.: “Główne kicrunki współczesnej psychologii, wyd. 2.” Przedruk z Encyklopedii Wychowania. Warszawa, Instytut Wydawniczy ‘Nasza Księgania’, 1946, 80 str.

2. “Podstawy psychologii.” Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii. Warszawa-Kraków, Czyteinik, 1949, 402 str.

1. KRONIKA A.: “Heraklit.” KF 179, 1948 (1-2), 1 – 46.

2. “Geneza atomizmu.” Meander 3, 1948 (1), 10 – 26.

3. “Tales i narodziny filozofii greckiej.” PH 379, 1948, 83 – 91.

4. “O logice Stoików.” KF 17, 1948 (3-4), 173 – 197.

5. “Protagoras i Gorgiasz.” Ex: Kumaniecki K., Sokołowski F., Michałowski K. , Krokiewicz A., Winniczuk L., Lorentz S.: Epoka Peryklesa. Biblioteka Meandra 10. Warszawa, PZWS, 1949, 65 – 86.

6. “Etyka Demokryta.” SPAU 53, 1952 (3), 114 – 118.

7. Sokrates. Warszawa, Pax, 1958, 187 str.

1. KRONIKA POLSKA. “Z ruchu filozoficznego.” PS 9, 1947, 461 – 464.

1. KROńSKI T.: “Rozkładowe kierunki filozofii i estetyki burżuazyjnej i ich oddziaływanie na gruncie poiskim.” MSD 1950, 29, 32 – 60.

2. “świat w klamrach ontologii.” MF 1952, 1/3, 318 – 331.

3. “O ‘Historii Filozofii’ W. Tatarkiewicza.” MF 1952, 4/6, 249 – 272.

4. “Ludwik Feuerbach i ‘Wykhdy o istocie religii’.” Ex: Feuerbach L.:. Wykłady o istocie religii. Przeklad E. Skowrona i T. Witwickiego.

Wstępem poprzedził T. Kroński. Biblioteka Klasyków Filozofii. Warszawa, PWN, 1953, IX-XVIII.

5. KROńSKI T.: “Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku.” MF 1954, 3/13, 120 – 149.

6. “Walka wokół Kanta w Polsce pierwszych dziesięcioleci XIX wieku.” MF 1954, 4/14, 120 – 149.

7. “Wykiady z historii filozofii starotytnej.” Grecja i Rzym. Warszawa, PWN, 1955, 81 str.

8. “Hegel i problemy filozofii historii.” SF 1958, 3/6, 42 – 75.

9. Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960, 499 str.

1. KRYSZEWSKI W.: “Teoria ‘typów idealnych’ M. Weberajako subiektywnoidealistyczne wypaczenie marksistowskiej problematyki abstrakcji konkretnej.” ZPNP 12, 1956, 155 – 161.

1. KRZYWICKI L.: Primitive Society and Its Vital Statistics. Warsaw, J. Mianowski Institute for the Promotion of Science and Letters, 1934, 13 and 589 pp.

2. “Studia socjologicznc.” Wybrał i wstępem poprzedził A. Schaff. Warszawa,, PIW, 1951, 460 str.

3. “Idea a żtycie.” Z wczesnej publicystyki (1883-1892) Wyboru dokonał, przedmową i przypisami opatrzył H. Holland. Warszawa, PWN, 1957,, 98 i 614 str.

4. Dzieła. T. 1: Pierwociny więzi spoęecznej. Warszawa, PWN, 1957, 806 str.; T. 2: Artykuęy i rozprawy 1880-1886. Warszawa, PWN, 1957, 606 str.

5. Wspomnienia, T. 1-3. Warszawa, Czytelnik, 1957- 1959, 450, 626, 543 str.

1. KRZYŻANOWSKI A.: “Chrześcijańska moralność polityczna.” WarszawaKraków, Wydawnictwo E. Kuthana, 1948, 230 str.

1. KUBIńSKI T.: “O pewnej metodzie tworzenia logik modalnych.” SL4, 1956, 213 – 235.

2. “Nazwy nieostre.” SL 7, 1958, 115 – 174.

1. KUDEROWICZ Z.: “Polemika w spmwie poglądów filozoficznych młodego Marksa.” MF 1957, 3/29, 210 – 218.

1. KULA W.: “Przedmowa.” Ex: Rutkowski J.: Historia gospodarcza Polski do 1864 r. Warszawa, KIW, 1953, V-XII.

2. Kształtowanie się kapitalizmu w Polsce. Warszawa, PWN, 1955, 135 str.

3. “W sprawie naszej polityki naukowej.” KH 639, 1956 (3), 151 – 166.

4. Rozważania o historii. Warszawa, PWN, 1958, 296 str.

1. KURATOWSKI K.: “Państwowy Instytut Matematyczny.” ŻN 1948, 31 – 32, 64 – 67.

1. KUROWSKI S. J.: Szkice optymistyczne. Warszawa, Pax, 1957, 382 str.

1. KUSZKO E.: “W sprawie artykułu L. Kołakowskiego ‘Karol Marks i klasyczna definicja prawdy’.” SF 1959, 5/14, 222 – 229.

1. KUZIńSKI S.: “Teoria społeczna E. Abramowskiego.” MW 1950, 1/44, 26 – 60.

LANDE J.: O ocenach. Uwagi dyskusyjne. KF 17, 1948 (3-4), 241 – 315.

Studia z filozofii prawa. Warszawa, PWN, 1959, 1005 str.

LANGE O.: Ludwik Krzywicki jako teoretyk materializmu historycznego. Ex: Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1938, 91-120.

The Scope and Method of Economics. Ex.: Feigl H., Brodbeck M. (Ed.): Readings in the Philosophy of Science. New York, AppletonCentury-Crofts, Inc., 1953, 744-754.

O twórczym rozwoju teorii marksistowskiej. ŻN 1951, 1 – 2, 24 – 34.

Zagadnienia ekonomii politycznej w Świetle pracy J. Statina “’Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR’.” Warszawa, PWN, 1953, 160 str.

Ekonomia polityczna. T. 1: Zagadnienia ogólne. Warszawa, PWN, 1959, 302 str.

LAZARI-PAWłOWSKA I.: Idiograficzna koncepcja historii. SF 1958, 1/4, 14 – 41.

O pojęciu typologicznym w humanistyce. SF 1958, 4/7, 30 – 53.

Tworzenie pojęć nauk humanistycznych według koncepcji Leona Petrażyckiego. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 102 – 114.

LEGOWICZ J.: ‘Dialogi filozoficzne’ Aureliusza Augustyna w wake z naukowym poglądem na Świat. MF 1954, 3/13, 168 – 202.

Tomasz z Akwinu i narodziny postawy naukowej w filozoffi XIII wieku. MF 1955, 5-6/19-20, 146 – 190.

Kilka uwag o ‘Wykładach z historii filozofii starotmej’. MF 1956, 4/24, 181 – 186.

Metodologiczne założenia recepcji arystotelizinu u Bonawantury. SF 1957, 1, 116 – 144.

Humanizrn dialektyki, metody i myślenia u Heraklita. RUW 1, 1958, 9 – 39.

LEJEWSKI. CZ.: O pojęciu istnienia w logice. RPTN 1953- 1954, 15 – 17.

A Contribution to Leśniewski’s Mereology. RPTN 1954- 1955, 43 – 50.

A New Axiom of Mereology. RPTN 1955- 1956, 65 – 70.

On Leśniewski’s Ontology. Ratio 1, 1958 (2), 150 – 176.

A Re-Examination of the Russellian Theory of Descriptions. Philosophy 35, 1960 (1), 14 – 29.

LENIN V. I.: The Essentials of Lenin. In Two Volumes. London, Lawrence and Wishart, 1947, 758 and 855 pp.

Materialism and Empirio-Criticism. Collected Works of V. I. Lenin, Vol. 13. London, Lawrence and Wishart, 1938, 7 and 384 pp.

Marx-Engels-Marxism, 4th ed. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1951, 580 pp.

Zeszyty Filozoficzme. Polish translation from the 1947 Russian edition. Warszawa, KIW, 1956, 483 str.

LESZCZYńSKI J.: Teoria Świata w ujęciu Hansa Corneliusa. KF 1949 (2), 73 – 160 ; 1949 (3-4), 173 – 240.

Wartość logiczna zdań o przyszłości. SPAU 53, 1952 (7-10), 480 – 482.

LESZCZYńSKI J.: Filozof metafizycznego niepokoju. Ex: KotarbińskiPłomieński (1), 93 – 118.

LEśNIAK K.: Filodemosa traktat o indukcji. SL 2, 1955, 77 – 111.

Epikureizm jako doktryna socjologiczna. MF 1956, 1/21, 85 – 107.

Stoicyzm i etyka Marka Aurelego. SF 1958, 2/5, 128 – 152.

LEśNIEWSKI S.: Krytyka logicznej zasady wyłączonego Środka. PF 16, 1913 (2-3), 315 – 352.

Czy klasa klas nie podporządkowanych sobie jest podporządkowana sobie. PF 17, 1914 (1), 63 – 75.

O podstawach matematyki. PF 30, 1927, 164 – 206 ; (2), PF 31, 1928, 261 – 291 ; (3), PF 32, 1929, 60 – 105 ; (4), PF 33, 1930, 77 – 105 ; (5), PF 34, 1931, 142 – 170.

Grundzge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, õõ 1-11. FM 14, 1929, 1 – 81.

sber die Grundiagen der Ontologie. CRSSLV-C3 24, 1932, 111 – 132.

LEśN0D0RSKI B.: Szkoły wyiższe i nakazy życia. ŻN 1947, 23 – 24, 241 – 264.

Dobre i złe tradycje nauki polskiej. Ich wyraz w publicystyce Jana Rutkowskiego. ŻN 1950, 5 – 6, 333 – 343.

LEśNODORSKI B., OPAłEK K.: Z zagadnień historii nauki. Nauka zjawiskiem społecznym. ŻN 1951, 5 – 6, 611-631.

LEWICKA H.: Przeciw idealistycznym i mechanistycznym teoriom fonemu. MF 1951, 1 – 2, 188 – 201.

LEWICKA H., STRELCYN S.: Językoznawstwo na nowym etapie. MW 1950, 11-12/54-559 295 – 305.

LEWIS C. I.: Mind and the World Order. Outline of a Theory of Knowledge. New York, Dover Publications, 1956, 14 and 446 pp.

LIDER J.: Pogadanki o dialektyce i materiali"mie, wyd. 6. Warszawa, PIW, 1951, 254 str.

LIPIńSKI E.: Studia nad historią poiskiej myśli ekonomicznej. Warszawa, PWN9, 1956, 536 str.

Rewizje. Warszawa, PWN, 1958, 167 str.

LISSA Z.: O obiektywności praw w marksistowskiej historii i teorii muzyki. MSD 1953, 53/13, 121 – 165.

LITWIN J.: Przegląd Socjologiczny. MW 1950, 1/44, 158 – 173.

Uwagi o Świadomości klasowej proletariatu. MF 1952, 2/4, 266 – 302.

Przyczynek do genezy materializmu historycznego. Warszawa, KIW, 1953, 116 str.

O roli czynnika demograficznego w rozwoju społecznym. MF 1953, 2/8, 389 – 400.

LUKµCS G.: Existentialism. Ex: Sellars R. W., McGill V. J., Farber M. (Ed.): Philosophy for the Future. The Quest of Modern Materialism. New York, Macmillan, 1949, 571 – 590.

LUTYńSKI J.: Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka. Uniwersytet Łodzki, Prace z Historii Myśli Spolecznej i z Badań Społecznych T. 6. Łód", ZNIO, 1956, 350 str.

LUTYńSKI J.: Poslowic. Ex: Krzywicki (4), T. 1, 781-804.

O wartościowaniu i manichejskiej postawie w naukach społecznych. KS 2, 1958 (4), 18 – 44.

LYSENKO T. D.: Soviet Biology. A Report to the Lenin Academy of Agricultural Sciences, Moscow, 1948. London, Birch Books Limited, s.a., 51 pp.

łADOSZ J.: O obicktywnym znaczeniu prawdopodobieństwa. Materiały i Studia, T. 3, Seria Filozoficzna. Warszawa, KIW, 1955, 111 – 150.

O sprzcnościach logicznych i dialektycznych. MF 1956, 4/24, 106 – 135.

łoś J.: Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej. AUMCS-SF 1, 1946 (3), 211 – 228.

Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla. AUMCS-SF 2, 1947 (5), 269 – 301.

Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intenzjonalnych. KF 17, 1948 (1-2), 59 – 86.

O matrycach logicznych. Prace WRTN, Seria B, Nr. 19. Wrocław, WRTN, 42 str.

An Algebraic Proof of Completeness for the Two-Valued Propositional Calculus. CM 2, 1951, 236 – 240.

On the Categoricity in Power of Elementary Deductive Systems and Some Related Problems. CM 3, 1954- 1955 (1), 58 – 62.

On the Axiomatic Treatment of Probability. CM 3, 1954- 1955(2), 125 – 137.

The Algebraic Treatment of the Methodology of Elementary Deductive Systems. SL 2, 1955, 151 – 212.

łUBNICKI N.: Teoria poznania materializmu dialcktycznego. AUMCSSF 1, 1946 (2), 121 – 186.

Zagadnienia teoriopoznawcze materializmu dialcktycznego. PF 43, 1947 (1-4), 60 – 86.

Witalizm i mochanizm. MW 1947, 12/19, 538 – 543.

Indywidualizm i demokracja. PF 44, 1948 (4), 402 – 417.

Individualisme et democratie. PICPHA 1, 144 – 147.

Vitalisme et mécanisme. PICPHA 1, 879-881.

Epistemological Problems of Dialectical Materialism. Synthese 7, 19481949 (4-5), 274 – 296.

Radziecka myśl filozoficzna at ostatnich. PF 45, 1949 (3-4), 400 – 411.

Descartes a nowoczesny materializm. AUMCS-SF 8, 1953 (1), 1 – 37.

Myślenie a działanic. SF 1957, 2, 117 – 144.

Ewolucja Światopoglądu A. Herzena. AUMCS-SF 11, 1957 (1), 1 – 84.

Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. SF 1958, 1/4, 61 – 85 ; 2/5, 51 – 79.

łUKASIEWICZ J.: O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Studium krytyczne. Kraków, Akademia Umiejętności, 1910, 210 str.

Die logische Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kraków, Akademie der Wissenschaften, 1913, 75 SS.

łUKASIEWICZ J.: O pcojęciu wielkości. PF 19, 1916, 1 – 70.

Treś wykładu pożegnalnego wygłoszonego w sali Uniwersytetu Warszawskiego dnia 7 marca 1918. Pro Arte et Studio 11, 1918. Reprinted: Wiadomości ( London) 10, 1955, 45/501, 4.

O logice trójwartościowej. RF 5, 1919- 1920, 170 a- 171 a.

Logika dwuwartościowa. PF 23, 1921, 189 – 205.

O logice Stoików. PF 30, 1927, 278 – 279.

O metodę, w filozofii. PF 31, 1928, 3 – 5.

O znaczeniu i potrzebach logiki matematycznej. NPL 10, 1929, 604-620.

Elementy logiki matematycznej. Skrypt autoryzowany. Opracował H. Presburger . Warszawa, Komisja Wydawnicza Koła Mat.-Fiz. Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 1929, 200 str. Wyd, 2, Warszawa, PWN, 1958, 98 str.

Philosophische Bemerkungen zu mehrwertigen Systenien des Aussagenkalkls. CRSSLV-C3 23, 1930, 51 – 77.

O nauce. Biblioteczka Filozoficzna 5. Lwów, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1934, 40 str.

Z historii logiki zdań. PF 37, 1934, 417 – 437.

Znaczenie analizy logicznej dla poznania. PF 37, 1934, 369 – 377.

Zur Geschichte der Aussagenlogik. Erkenntnis 5, 1935, 111 – 131.

Co dała filozofii współczesna logika matematyczna. PF 39, 1936, 325 – 326.

Logistyka a filozofia. PF 39, 1936, 115 – 131.

W obronie logistyki. Ex: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej. Studia Gnesnensia 15. Poznań, Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, 22 str.

Die Logik und das Grundlagenproblem. Les Entretiens de Zurich sur les fondements et la méthode des sciences mathématiques 6-9 Décembre 1938. Exposés et discussions publiés par le President des débats F. Gonseth. Zurich, Editeurs S.A. Leemans frères et Cie, 1941, 82 – 108.

Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, 2nd ed. Oxford, Clarendon Press, 1957, 13 and 222 pp.

A System of Modal Logic. Journal of Computing Systems 1, 1953 (3), 111 – 149.

łUKASIEWICZ J., TARSKI A.: Untersuchungen ber den Aussagenkalkl. CRSSLV-C3 23, 1930,1-21. English text in Tarski (5), 38 – 59.

LUSZCZEWSKA-ROMAHNOWA S.: Wieloznaczność a język nauki. KF 17, 1948 (1-2), 47 – 58.

Kartezjański ideał wiedzy. KF 19, 1950 (1-2), 25 – 38.

Analiza i uogólnienie metody sprawdzania formuł logicznych przy pomocy diagramów Venna. SL 1, 1953, 185 – 213.

Indukcja a pradopodobieństwo. SL 5, 1957, 71 – 86.

MACH E.: The Analysis of Sensations. Translated by C. M. Williams, revised and supplemented by S. Waterlow. New York, Dover Publications, 1959, 42 and 380 pp.

MALEWSKI A.: Postulaty praktycznej użyteczności a rozwój nauk społecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza Nr. 5, Filozofia-Psychologia-Pedagogika Z. 1. Poznań, PWN, 1956, 3 – 13.

Empiryczny sells teorii materializinu historycznego. SF 1957, 2, 58 – 81.

ABC porządnego myślenia, wyd. 2. Warszawa, PZWS, 1958, 164 str.

O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki. SF 1958, 2/5, 186 – 205.

Zagadnienie idiograficzności historii. KH 65, 1958 (2), 464 – 479.

W sprawie artykułów o empirycznym sensie teorii materializmu historycznego – po raz ostatni. SF 1958, 5/8, 158 – 163.

MALEWSKI A., TOPOLSKI J.: O wyjaśnianiu przyczynowym w historii. KH 64, 1957 (2), 3 – 35.

Metoda materializmu historycznego w pracah historyków polskich. SF 1959, 6/15, 129 – 156.

MALINOWSKI B.: Magic, Science and Religion and Other Essays. New York, Doubleday and Company, Inc., 1955, 274 pp.

MANNHEIM K.: Ideology and Utopia. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1946, 31 and 318 pp.

Essays on the Sociology of Knowledge. London, Routledge and Kegan Paul, 1952, 8 and 322 pp.

MARCHLEWSKI J.: Pisma wybrane, T. 1. Warszawa, KIW, 1952, 27 i 682 str.; T. 2, 1956, 35 i 817 str.

MARCHLEWSKI T.: W sprawie pewnej dyskusji naukowej. MW 1950, 3/46, 385 – 390.

MARCUSE H.: Soviet Marxism. A Critical Analysis. London, Routledge and Kegan Paul, 1958, 271 pp.

MARCZEWSKI E.: Roswój matematyki w Polsce. PAU, Historia Nauki Polskiej w Monografiach 1. Kraków, PAU, 1948, 46 str.

MARGENAU H.: Einstein’s Conception of Reality. Ex: Schilpp P. A. (Ed.): Albert Einstein: Philosopher-Scientist. New York, Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbooks/Science Library, 1959, Vol. 1, 245 – 268.

MARKIEWICZ H.: O specyficznych cechach literatury jako formy Świadomości społecznej. PL42, 1951 (2), 353 – 361.

O marsistowskiej teorii literatury. IBL, Studia Historyczno-Literackie T. 14. Wrocłow, ZNIO, 1952, 126 str.

Tradycje i rewizje. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1957, 362 str.

MARTEL K.: O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania. MF 1953, 1/7, 281 – 303.

Marsistowski naturalizm a filozoficzna koncepja człowieka społecznego. Warszawa, KIW, 1958, 86 str.

Ideologia a nauki społeczne. ND 1959, 5/119, 36 – 50.

MARX K.: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1959, 208 pp.

MARX K.: The Poverty of Philosphy. London, Lawrence and Wishart, 1941, 214 pp.

A Contribution of the Critique of Political Economy. With an Appendix Containing Marx’s Introduction to the Critique Recently Published among His Posthumous Papers. Translated by N. I. Stoke. Calcutta, Bharati Library, s.a., 314 pp.

Capital, Vol. 1-3. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 19571959, 807, 546, 923 pp.

MARX K., ENGELS F.: The German Ideology. Part 1 and 3. London, Lawrence and Wishart, 1940, 214 pp.

The Holy Family or Critique of Critical Critique. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1956, 299 pp.

Selected Works. In Two Volumes. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1951, 615, 483 pp.

Selected Correspondence. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1956, 623 pp.

MARKS 1 ENGELS w Polsce. Materialy do bibliografii 1842-1952. Warszawa, Biblioteka Narodowa, 1953, 111 str.

MAZIERSKI S.: Problem substancjalizmu u podstaw rzeczywistości fizyncznej. RCZF 4, 1954, 87 – 104.

Uogólnienie pojęcia przyczynowości. RCZF 5, 1955- 1957 (4), 153 – 171.

Obraz Świata w oczach fizyka i historyka. RCZF 6. 1958 (3), 99 – 118.

Zasada przyczynowości w aspekcie fizykalnym i metafizycznym. ZNKUL 1, 1958 (4), 27 – 42.

Pojęcie konieczności w filozofii Św. Tomasza z Akwinu. TNKUL, Rozprawy Wydziału Filozoficznego T. 8. Lublin, TNKUL, 1958, 119 str.

MEHLBERG H.: Positivisme et science. SPH 3, 1939- 1946, 211-2 94).

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki. KF 17, 1948 (1-2), 87 – 116.

O sprawdzalnych założeniach nauki. PF 44, 1948 (4), 319 – 335.

Les hypothèses invérifiables dans la science empirique. PICPHA 1, 627-628.

The Idealistic Interpretation of Atomic Physics. SPH 4, 1949- 1950, 171 – 235.

MEHRING F.: Karl Marx. The Story of His Life. Translated by E. Fitzgerald . London, Allen and Unwin, 1948, 21 and 575 pp.

MERTON R. K.: Social Theory and Social Structure. Revised and Enlarged Edition. Glencoe, The Free Press, 1957, 18 and 645 pp.

MICHALłOW W.: Na pierwszym etapie rozwoju nowej biologii w Polsce. ND 1949, 3/15, 123 – 133.

Wnioski z pracy Stalina ‘Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR’ dla biologii. MF 1953, 3/9, 111 – 137.

MICHALSKI K.: Le problème de la volonté ? Oxford et ? Paris au XIV-e siècle. SPH 2, 1937, 233 – 365.

Ks. Jan Salamucha. TP 2, 1946, 2/43, 2.

MICHAłOWSKI W.: Zagadnienia nazw pustych w sylogistyce w Świetle ‘Ontologii’ Leśniewskiego. RCZF 5, 1955- 1957 (2), 65 – 95.

MICIńSKI B.: Portret Kanta. Znak 2, 1947 ( 6), 621-647.

MILBRANDT M.: Filozofia egzystencjalna Gabriela Marcela. PF 43,

1947 ( 1-4), 137 – 147.

MIREK F.: Zarys socjologii. Lublin, TNKUL, 1948, 745 STR.

MISES R.: Probability, Statistics and Truth. Translated by J. Neyman, D. Scholl, and E. Rabinowitsch. London, W. Hodge, 1939, 16 and 323 pp.

Positivism. A Study in Human Understanding. Cambridge, Harvard University Press, 1951, 11 and 404 pp.

MODZELEWSKI Z.: Znaczenie pracy Stalina “’Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR’” dla rozwoju nauki. MF 1953, 2/ 8, 86 – 101.

Wybór pism. Warszawa, PWN, 1956, 350 str.

MOORE G. E.: Philosophical Studies. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1922, 8 and 342 pp.

Some Main Problems of Philosophy. London, Allen and Unwin, 1953, 12 and 380 pp.

MORAWSKI S.: Estetyczne królestwo Ingardena. NK 9, 1958, 27/432, 8 i 11.

MOSTOWSKI A.: O zdaniach nierozstrzygalnych w sformalizowanych systemach matematycznych. KF 16, 1946 (2-4), 223 – 277.

Logika Matematyczna. Polskie Towarzystwo Matematyczne, Monografie Matematyczne T. 18. Warszawa-Wroclaw, Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1948, 8 I 388 str.

Sur l’interprétation géométrique et topologique des notions logiques. PICPHA 1, 767-769.

A Classification of Logical System. SPH 4, 1949- 1950, 237 – 274.

On Models of Axiomatic Systems. FM 39, 1952, 133 – 158.

Sentences Undecidable in Formalised Arithmetic. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1952, 125 pp.

O geometrycznej interpretacji wyrażeń logicznych. SL 1, 1953, 254 – 269.

O tzw. konstruktywnych poglądach w dziedzinie podstaw matematyki. MF 1953, 1/7, 230 – 241.

The Present of Investigations on the Foundations of Mathematics. PAN, Instytut Matematyczny. Warszawa, PWN, 1955, 47 pp.

L’oeuvre scientifique de Jan Łukasiewicz dans le domaine de la logique mathématique. FM 44, 1957, 1 – 7.

Organizacja i prace naukowe Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. RUW 1, 1958, 261 – 268.

MOSZCZEńSKA W.: O sprzecznościach wewnętrznych ‘programowego’ subiektywizmu. W sprawie książki H. I. Marrou. KH 65, 1958 (2), 440 463.

MYHILL J. R.: Review of L. Chwistek’s ‘The Limits of Science’. JSL 14, 1949 (2), 119 – 125.

MYRDAL G.: The Political Element in the Development of Economic Theory. Translated by P. Streeten. London, Routledge and Kegan Paul, 1955, 17 and 248 pp.

2. MYRDAL G.: Value in Social Theory. A Selection of Essays on Methodology. Edited by P. Streeten. London, Routledge and Kegan Paul, 1958, 46 and 269 pp.

3. MYśL FILOZOFICZNA: OD redakcji. MF 1951, 1 – 2, 7 – 15.

4. Od redakcji. MF 1952, 2/4, 331 – 337.

5. W sprawie artykułu ‘Legenda o Kazimierzu Twardowskim’. MF 1952, 4/6, 357 – 358.

N?SS A., CHRISTOPHERSEN J. A., KVAL? K.: Democracy, Ideology and Objectivity. Studies in the Semantics and Cognitive Analysis of Ideology Controversy. Oslo, University Press, 1956, 346 pp.

NAGEL E.: The Logic of Historical Analysis. Ex: Feigl H., Brodbeck M. (Ed.): Readings in the Philosophy of Science. New York, AppletonCentury-Crofts, Inc., 1953, 688-700.

Logic without Metaphysics and Other Studies in the Philosophy of Science. Glencoe, The Free Press, 1956, 18 and 4 33) pp.

Sovereign Reason and Other Essays in the Philosophy of Science. Glencoe, The Free Press, 1954, 315 pp.

Principles of the Theory of Probability. IEUS 1, No. 6. Chicago, The University of Chicago Press, 1958, 3 and 80 pp.

NARBUTT O.: O pierwszym polskim podręczniku logiki. Z rozważań nad filozofią Oświecenia. ŁTN, Wydz. 1, Nr. 33. Łód", ZNIO, 1958, 146 str.

NEURATH O.: Foundations of the Social Sciences. IEUS2, No. 1. Chicago, The University of Chicago Press, 1954, 3 and 51 pp.

NORTHROP F. S. C.: The Logic of the Science and the Humanities. New York, Meridian Books, Inc., 1959, 14 and 402 pp.

NOWAKOWSKI S.: Socjologia i marksizm. NP 4, 1956 (2-3), 326 – 329.

NOWIńSKI Cz.: Formalna i normatywna teoria prawa i państwa. PPR 2, 1947, 3/13, 3 – 11.

Reakcyjne oblicze pozytywizmu i pragmatyzmu. MF 1952, 4/6, 273 – 298.

Problematyka stosunku tego to jednostkowe i tego co ogólne w Świetle ‘Zeszytów Filozoficznych’ Lenina. ZPNP 12, 27 – 90, 256 – 279.

To co jednostkowe i to co ogólne. Ex: Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej, T. 1. Warszawa, PWN, 1957, 5 – 112.

OBRADY podsekcji filozofii i nauk społecznych I Kongresu Nauki Polskiej. MF 1951, 1 – 2, 351 – 367.

OGONOWSKI Z.: Filozoficzna i społeczna ideologia Braci Polskich. MF 1955, 1/15, 69 – 113.

Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku. Warszawa, PWN, 1958 350 str.

OLSZEWICZ B.: Lista strat kultury polskiej. Warszawa, Wydawnictwo S. Arcta, 1947, 16 I 336 str.

OPALEK K.: Badania nad historią nauki, ich character, zakres, organizacja. SMDNP 1, 1953, 5 – 28.

Stan badań nad nauką polskiego Oświecenia. SMDNP 6, 1958, 63 – 79.

OPAłEK K., WOLTER W.: Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce. PAU, Historia Nauki Polskiej w Monografiach. Kraków, PAU, 1948, 39 str.

ORTHWEIN K.: Zjazd economistów polskich. ŻN 1951, 1 – 2, 94 – 103.

OSIADACZ A.: U początków myśli marksistowskiej w Polsce. MF 1952, 3/5, 334 – 348.

W spawie monografii o Bronisławie Białobłckim. MF 1954, 4/14, 240 – 254.

OSSOWSKA M.: O dwóch rodzajach ocen. KF 16, 1946 (2-4), 273 – 292.

Les problèmes d’une science de la morale. SPH 3, 1939-1946, 259 – 304.

Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Biblioteka Oświaty Robotniczej. Warszawa, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 1946, 20 str.

Intelligent polski na tle grup towarzyskich Europy Zachodniej. MW 1947, 5/12, 129 – 140.

Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947, 380 str.: wyd. 2, Warszawa, PWN, 1957, 416 str.

Egoizm i altruism a typy stosunków społecznych. PS 9, 1947, 63 – 72.

Qu’est ce qu’un jugement de valeur? PICPHA 1, 443 – 444.

Co to jest ocena? PF 44, 1948(4), 425 – 427.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, KIW, 1949, 325 str.; wyd. 2, Warszawa, KIW, 1958, 327 str.

Oceny i normy. KF 18, 1949 (3-4), 313 – 320.

Uwagi o strukturze systemów etycznych. SPAU 52, 1951(4), 325 – 326.

Moralność mieszczańska. ŁTN, Wydz. 1, Nr. 22. Łód", ZNIO, 1956, 326 str.

Changes in the Ethics of Fighting in the Course of the Last Century. TWCSA, Vol. 6, 81 – 86.

O pewnych przemianach etyki walki. Biblioteczka ‘Po Prostu’ 12. Warszawa, KIW, 1957, 41 str.

Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych. SF 1957, 3, 80 – 96.

Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego. Fragmenty Filozoficzne (2), 75 – 85.

OSSOWSKA M., OSSOWSKI S.: Nauka o nauce. NPL 20, 1935, 1 – 12.

OSSOWSKI S.: Nauki humanistyczne a ideologia społeczna. NPL 22, 1937, 1 – 24.

Stefan Czarnowski ( 1897-1937). PF 41, 1938, 301 – 303.

Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. MW 1946, 2, 154 – 175.

Socjologia w Świecie powojennym. Ku"nica 2, 1946, 25/43, 1 – 2.

Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki. MW 1947, 12/19, 501 – 513.

Ku nowym formom życia społecznego. Warszawa, Wiedza, 1947, 65 str.; wyd. 2, Biblioteczka ‘Po Prostu’. Warszawa, KIW, 1956, 74 str.

OSSOWSKI S.: Teoretyczne zadania marksizmu. Szkic programu. MW 1948, 1/20, 3 – 18.

Na szlakach marksizmu. MW 1948, 8 – 9, 19 – 34.

Wię" społeczna i dziedzictwo krwi, wyd. 2. Warszawa; Spółdzielnia Wydawnicza ‘Książka’, 1948, 287 str.

U podstaw estetyki, wyd. 2, Warszawa, Crytelnik, 1949, 318 str.; wyd. 3, opracowane na nowo i rozszerzone, Warszawa, PWN, 1958, 362 str.

Changing Patterns in Modern National Ideology. International Social Science Bulletin 3, 1951 (2), 247 – 253.

Tactics and Truth. SFB 1956, 7, 17 – 24.

Old Notions and New Problems: Interpretations of Social Structures in Modern Society. TWCSA, Vol. 3, 18 – 25.

Marksizm i twórczość naukowa w społeczeństwie socjalistycznym. Artykuły z lat 1947-56. Biblioteczka ‘Po Prostu’ 11. Warszawa, KIW, 1957, 99 str.

Struktura klasowa w społecznej Świadomości. ŁTN, Wydz. 2, Nr. 21. Łód", ZNIO, 1957, 186 str.

Social Conditions and Consequences of Social Planning. TWCSS, Vol. 2, 199 – 222.

Wielogłwy Lewiatan i grupa społeczna. O perypetiach pojęciowych w socjologii. SF 1959, 5/14, 101 – 138.

PARSONS T.: The Social System. Glencoe, The Free Press, 1952, 18 and 575 pp.

Essays in Sociological Theory. Revised Edition. Glencoe, The Free Press, 1954, 459 pp.

PARSONS T., SMELSER N. J.: Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. London, Routledge and Kegan Paul, 1956, 21 and 322 pp.

PASTUSZKA J.: Materialistyczna a katolicka koncepcja człowieka. PF 43, 1947 (1-4), 105 – 118.

Idea człwieka we współczesnych prądach filozoficznych. Poznań, Wydawnictwo ‘Kultura’, 1947, 45 str.

Psychologia ogólna. TNKUL T. 35 – 36. Lublin, TNKUL 1946- 1947, 414 i 412 str.: wyd. 2 zmienione, Lublin, TNKUL, 1957, 355 i 375 str.

Trwałle wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądów filozoficznych. RCZF 1, 1948, 1 – 41.

Wydział filozofii chrześcijańskiej – nowy ośrodek studiów filozoficznych. RCZF 1, 1948, 270 – 277.

Charakter człowieka. Struktura, typologia, diagnostyka psychologiczna. Lublin, TNKUL, 1959, 427 str.

PAUL G. A.: Leni’s Theory of Perception. Ex: MacDonald M. (Ed.): Philosophy and Analysis. Oxford, Basil Blackwell, 1954, 278 – 286.

PAWłOWSKI T.: Z logiki pojęć przyrodoznawstwa. SF 1957, 1, 145 – 168.

Klasyfikacja sztuczna a klasyfikacja naturalna w biologii. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 115 – 141.

PEARS D. F.: Universals. Ex: Flew A. G. N. (Ed.): Logic and Language, Second Series. Oxford, Basil Blackwell, 1955, 51 – 64.

Time, Truth, and Inference. Ex: Flew A. (Ed.): Essays in Conceptual Analysis. London, Macmillan, 1956, 228 – 252.

PEARS D. F. (Ed.): The Nature of Metaphysics. London, Macmillan, 1957, 6 and 164 pp.

PELC J.: Prawa nauki, Ex: Pelc J., Przełęcki M., Szaniawski K.: Prawa nauki. Trzy studia z zakresu logiki. Warszawa, PWN, 1957, 7 – 44.

O istnieniu i strukturze dzieła literackiego. SF 1958, 3/6, 121 – 164.

Szkic analizy znaczeniowej terminu ‘ideologia literackiego’. Ex: Fragmentary Filozoficzne (2), 142 – 177.

PERRY R. B.: Present Philosophical Tendencies. New York, G. Braziller Inc., 1955 and 383 pp.

PETRAŻYCKI L.: Law and Morality. Translated by H. W. Babb, with an Introduction by N. S. Timasheff. 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. VII. Cambridge, Harvard University Press, 1955, 46 and 335 pp.

Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Opracował J. Lande, wstępem opatrzył T. Kotarbiński. Warszawa, PWN, 1959, 492 str.

Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, T. 1. Opracował J. Lande . Warszawa, PWN, 1959, 451 str.

PETRUSEWICZ K.: Mechanism i witalizm a materialism dialektyczny. MW 1951, 3-4/58-59, 396 – 426.

O problemie powstawania gatunków. MF 1954, 1/11, 80 – 100.

PIECH T.: Zarys historii fizyki w Polsce. PAU, Historia Nauki Polskiej w Monografiach 3. Kraków, PAU, 1948, 46 str.

PIETER J.:Wstęp do teorii zjawisk moralnych. PF 42, 1946 ( 3 – 4 ), 273 – 298.

Psychologia jako nauka. Wstęp do psychologii, cz. 1. Kraków, WiedzaZawód-Kultura, 1947, 288 str,

PIETRZKIEWICZ T.: Idealizm contra realism w różnych odmianach tych pojęć. KF 16, 1946 (2-4), 351 – 370.

PIOTROWSKI W.: Zagadnienia nauki i szkolnictwa wyższego. PS 10, 1948, 490 – 496.

PIWOWARCZYK J.: Filozofia marksizmu. TP 1, 1945, 31, 1 ; Teologia marksizmu. TP 1, 1945, 32, 2 ; Etyka marksizmu. TP 1, 1945, 34, 2 ; Socjologia marksizmu. TP 1, 1945, 35, 2 ; Własność w systemie Marksa. TP 1, 1945, 37, 2 ; Jeszcze marksizm. TP 2, 1946, 3/44, 4. Dwie oceny marksizmu. TP 3, 1947, 39/132, 4.

PLAMENATZ J.: German Marxism and Russian Communism. London, Longmans Green and Co., 1954, 23 and 356 pp.

PLEBAńSKI J.: Dyskusja nad możliwością kauzalnej interpretacji mechaniki kwantowej. NP 2, 1954 (4), 85 – 129.

PLEBAńSKI J.: GAJEWSKI R.: O materialistycznej treści fizyki Alberta Einsteina. MF 1955, 5-6/19-20, 32 – 67.

PLEBAńSKI J., WERLE J.: O interpretacjach mechaniki kwantowej. MF 1954, 2/12, 39 -78.

PLEKHANOV G.: Fundamental Problems of Marxism. Translated from the second Russian edition, published at Moscow, 1928, by Eden and Cedar Paul. London, Lawrence Ltd., s.a., 14 and 145 pp. The Development of the Monist View of History. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1956, 410 pp.

POGONOWSKI J.: Metoda nauki językoznawczeji w porównaniu z metodą nauk przyrodniczych. KF 1946 (2-4), 293 – 350.

POINCARÉ H.: The Value of Science. Authorized Translation by G. B. Halsted . New York, Dover Publications, 1958, 3 and 147 pp.

POLANYL M.: The Magic of Marxism and The Next Stage of History. A Special Supplement to the SFB,November, 1956, 24 pp.

PONIATOWSKI Z: Społeczno-filozoficzne poglądy Henryka Kamieńskiego w okresie Przewiośnia 1848 roku. MF 1952, 2/4 172 – 212. O poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Kamieńskiego. Warszawa, KIW, 1955, 149 str.

POPPER K. R.: The Open Society and Its Enemies, Vol. 1-2. London, Routledge and Sons, 1945, 268, 352 pp.

Three Views Concerning Human Knowledge. Ex: Lewis H. D. (Ed.): Contemporary British Philosophy. Personal Statements. London, Allen and Unwin, 1956, 357 – 388.

The Poverty of Historicism. London, Routledge and Kegan Paul, 1957, 14 and 166 pp.

Philosophy of Science. A Personal Report. Ex: Mace C. A. (Ed.): British Philosophy in the Mid-Century. London, Allen and Unwin, 1957, 155 – 191.

The logic of Scientific Discovery. London, Hutchinson, 1959, 479 pp.

POSIEDEZENIE RADY REDAKCYJNEJ ‘Myśli Filozoficznej’. MF 1952, 1/3, 336 – 338.

Posiedzenie Rady Redakcyjnej ‘Myśli Filozoficznej’. MF 1952, 2/4, 363 – 365.

POZNAńSKI E. Operacjonizm po trzydziestu latach (1927-1957). Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 178 – 218.

POZNAńSKI E., WUNDHEILER A.: Pojęcie prawdy na terenie fizyki. Ex: Fragmenty Filozoficzne (1), 97 – 143.

PRICE H. H.: Perception. London, Methuen, 1954, 9 and 332 pp.

PRIOR A. N.: Formal Logic. Oxford, Clarendon Press, 1955, 9 and 329 pp.

łukasiewicz’s Contributions to Logic. Ex: Klibansky R. (Ed.): Philosophy in the Mid-Century. A Survey. Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1958, Vol. 1, 53 – 55.

PRZEłĘCKI M.: O tzw. definicjach operacyjnych. SL3, 1955, 125 – 149.

Logiczna analiza rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. SF 1957, 1, 169 – 178.

Prawa a definicje. Ex: Pelc, J., Przełęcki, M., Szaniawski, K.: Prawa nauki. Trzy studia z zakresu logiki. Warszawa, PWN, 1957, 47 – 70.

W sprawie terminów nieostrych. SL 8, 1958, 313 – 317.

Postulaty empiryczności terminów przyrodniczych. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 219 – 248.

PRZEMSKI L.: Edward Dembowski. Warszawa, PIW, 1953, 257 str.

QUINE W. V. O.: Mathematical Logic. New York, W. W. Norton and Company, Inc., 1940, 13 and 348 pp.

Methods of Logic. London, Routledge and Kepn Paul, 1952, 19 and 264 pp.

From a Logical Point of View. Cambridge, Harvard University Press, 1953, 6 and 184 pp.

Truth by Convention. Ex: Feigl, H., Sellars, W. (Ed.): Readings in Philosophical Analysis. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1949, 250 – 273.

RAMSEY F. P.: The Foundations of Mathematics and Other Essays. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1931, 18 and 292 pp.

RANDALL J. H., JR.: Nature and Historical Experience. Essays in Natural- ism and in the Theory of History. New York, Columbia University Press, 1958, 8 and 326 pp.

RASIOWA H.: Axiomatisation d’un système partiel de la théorie de la deduction. CRSSLV-C3 40, 1947- 1948, 22 – 37.

Sur un certain systènie d’ axiomes du calcul des propositions. Norsk Matematisk Tidsskrift 31, 1949, 1 – 3.

Algebraic Treatment of the Functional Calculi of Heyting and Lewis. FM 38, 1951, 99 – 126.

Algebraic Models of Axiomatic Theories. FM 41, 1955, 291 – 310.

O pewnym fragmencie implikacyjnego rachunku zdań. SL3, 1955, 208 – 222.

RASIOWA H., SIKORSKI R.: A Proof of the Completeness Theorem of Gödel. FM 37, 1950, 193 – 200.

A Proof of the Skolem-Löwenheim Theorem. FM 38, 1951, 230 – 232.

Algebraic Treatment of the Notion of Satisfiability. FM 40, 1953, 62 – 95.

REICHBACH J.: sber den Alternative und Negation aufgebauten Aus- sagenkalkl. SL 1, 1953, 13 – 18.

O pełności węższego rachunku funkcyjnego. SL 2, 1955, 213 – 228.

On the First-Order Functional Calculus and the Truncation of Models. SL 7, 1958, 181 – 216.

REICHENBACH H.: The Rise of Scientific Philosophy (Paper-bound edition). Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1956, 11 and 333 pp.

REUTT J.: Akademia Nauk ZSRR. O potrzebach i organizacji nauki so- wieckiej. NPL 22, 1937, 257 – 260.

REYKOWSKI J.: Uwagi o fizjologicznej podstawie i specyfice pojęć. Ex: Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej, T. 2. Warszawa, PWN, 1957, 115 – 187.

Marksizm a psychologia w ujęciu amerykańskich krytyków. SF 1957, 3, 214 – 220.

ROBBINS L.: An Essays on the Nature and Significance of Economic Science, 2nd ed., revised and extended. London, Macmillan, 1949, 18 and 160 pp.

ROLBIECKI W.: Niektóre zagadnienia logiki formalnej w Świetle teorii marksizmu-leninizmu. MF 1955, 2/16, 43 – 78.

ROSSER J. B., TURQUETTE A. R.: Many-Valued Logics. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1952, 124 pp.

ROZENTAL M., JUDIN P. (Red.): Krótki słownik filozoficzny. Przekład z czwartego uzupełnionego i poprawionego wydania rosyjskiego. War- szawa, KUW, 1955, 1955, 756str.

RUDNIAńSKI S.: Die erkenntnistheoretischen Grundlagen des franzö- sischen Materialismus. Archiv fr Geschichte der Philosophic 35, 1923, 3 – 12.

Podaganki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości. Warszawa, KIW, 1958, 274 str.

Z dziejów filozofii. Warszawa, KIW, 1959, 278 str.

RUSSELL B.: The Principles of Mathematics, Vol. 1. Cambridge, Univer- sity Press, 1903, 29 and 534 pp.

The Problems of Philosophy. London, William and Norpte, s.a., 8 and 255 pp.

Our Knowledge of the External World. London, Allen and Unwin, 1926 (revised), 251 pp.

Mysticism and Logic and Other Essays. London, Allen and Unwin, 1949 (8th impr.), 6 and 234 pp.

The Analysis of Matter. London, Allen and Unwin, s.a., 408 pp.

An Inquiry into Meaning and Truth. London, Allen and Unwin, 1940, 352 pp.

History of Western Philosophy. London, Allen and Unwin, 1946, 916 pp.

Human Knowledge. Its Scope and Limits. London, Allen and Unwin, 1951, 538 pp.

My Philosophical Development. London, Allen and Unwin, 1959, 279 pp.

RUSSELL L. J.: Belief and Action. Ex: Lewis H. D. (Ed.): Contemporary British Philosophy. Personal Statements. London, Allen and Unwin, 1956, 403 – 423.

RUTKOWSKI J.: Prace zespołowe i instytuty badawcze w naukach humanistycznych. ŻN 1946, 4, 243 – 254.

Zagadnienia planowania w nauce. ŻN 1946, 11 – 12, 363 – 374.

O zadaniach kół naukoznawczych. NPL 25, 1947, 303 – 309.

Uwagi o uspołecznieniu warsztatów pracy naukowej. ŻN 1948, 33 – 34, 161 – 168.

Historia gospodarcza Polski, T. 1 – 2. Poznań, Księgarnia Akademicka, 1946- 1950, 370 i 512 str.; wyd. 2, skrócone, Warszawa, KIW, 1953, 568 str.

RUTSKI J.: Doktryna Hume’a o prawdopodobieństwie. TNT, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego T. 1, Z. 1. Toruń, TNT, 1948, 55 str. RYBICKI M.: O postęp na wyższych uczelniach. ND 1949, 4/16, 33 – 49.

RYLE G.: Dilemmas. Cambridge, The University Press, 1954, 129 pp.

The Theory of Meaning. Ex: Mace C. A. (Ed.): British Philosophy in the Mid-Century. London, Allen and Unwin,, 1957, 239 – 264.

SALAMUCHA J.: Logika zdań u Wilhelma Ockhama. PF 38, 1935, 208 – 239.

Die Aussagenlogik bei Wilhelm Ockham. Franziskanische Studien 31, 1949, 97 – 134.

Zestawienie scholastycznych narzędzi logicznych z narzędziami logis- tycznymi. Ex: Myśl katolicka wobec logiki współczesnej. Studia Gnes- nensia 15. Poznań Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, 35 – 48.

O możliwościach Ścisłego formalizowania dziedziny pojęć analogicznych Studia Gnesnensia 15. Poznań Księgarnia Św. Wojciecha, 1937, 122 – 153.

Pojawienie się zagadnień antynomialnych na gruncie logiki Średniowiecz- nej. PF 40, 1937, 68 – 89, 320 – 343.

The Proof ‘Ex Motu’ for the Existence of God: Logical Analysis of St. Thomas’ Arguments. The New Scholasticinn 32, 1958 (3), 334 – 372.

SANDLER S.: U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki. IBL, Studia Historyczno-Literackie T. 21. Wrocław, ZNIO, 1954, 152 str.

O brązownictwie i antybrązownictwie. W sprawie monografii o Bronis- Ławie Białobłockim. MF 1955, 2/16, 122 – 148.

SAWICKI F.: Pojęcie i zapdnienie nicości u Heideggera. RCZF 4, 1954, 125 – 137.

SCHAFF A.: Ks. Piwowarczykowi w odpowiedzi. Ku"nica 1, 1945,15, 3 – 4 ; Ku"nica 1, 1945, 16, 4 – 5.

Pojęcie i słowo. Łód" Książka, 1946, 218 str.

Zasada sprzeczności w Świetle logiki dialektycznej. MW 1946, 3 – 4, 328 – 353.

Problem powszechników w Świetle matedalizmu dialektycznego. PF 43, 1947( 1 – 4 ), 52 – 59.

Klasowy charakter filozofii. Ku"nica 4, 1948, 47/168, 4 – 5.

SCHAFF A.,: Wstęp do teorii marksizmu. Warszawa, Książka, 1948, 290 str.

Marsizm a rozwój nauki. MW 1948, 6-7/25-26, 245 – 263.

Ludwik Krywicki a filozofia marksistowska. MW 1949, 8-9/39-40, 3 – 28.

Kazimierz Kelles-Krauz, ND 1949, 1, 147 – 164.

Kosmopolityzm-ideologia imperializmu. MW 1949, 11/42, 135 – 151.

Zarys rozwoju filozofii marksistowskief x Polsce. SPAU, 50, 1949(10), 597 – 599.

Narodziny i rozwój filozofii marksistoswkiej. Warszaw, KIW, 1950, 403 str.

O niektórych zagadnieniach filozoficnych w pracach Stalina o języko- znawstwie. MW 1950, 11-12/54-55, 230 – 249.

Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, KIW, 1951, 406 str.

Zadania frontu filozoficznego w Świetle uchał I Kongresu Nauki Polskiej. MF 1951, 1-2, 16 – 49.

Poglądy filozoficzne Kazimiera Ajdukiewicza. MF 1952, 1/3, 209 – 256.

Metoda dokumetów osobistych a społeczne badania terenowe. MF, 1952, 3/5, 221 – 259.

Zagadnienie obiektywności praw historycznych. MF 1953, 1/7, 3 – 27.

Stalinowski wkład w filozofię marksistowską. MF 1953, 2/8, 43 – 85.

W sprawie oceny poglądów filozoficzynch K. Ajdukiewicza. MF 1953, 3/9, 201 – 223.

Dziesieęć lat walki o zwycięstwo filozofii marksistowskiej w Polsce Ludowej. MF 1954, 3/13, 3 – 33.

Obiektywny charakter praw historii. Warszawa, PWn, 1955, 412 str.

Dialektyka marksistowska a zasada sprzeczności. MF 1955, 4\18, 143 – 158.

O badaniach kultury i o szkolach w nauce. PK 4, 1955, 37, 1 i 4.

Marksizm a rozwój polskiej humanistyki. PK 4, 1955, 44, 1 i 4.

O pozytywny program badań spolecznych. PK 4, 1955, 45, 1 – 2.

Mannheima ‘socjologia wiedzy’ a zagadnienia obiektywności prawdy. MF 1956, 1/21, 116 – 143.

Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjo- logii. Warszawa, PWN, 1956, 97 str.

Z czym walczymy i do czego dążymy występując przeciwko ‘kultowi jednostki’. ND 1956, 4/82, 18 – 29.

W sprawie partyjnego kierowania nauką. ND 1956, 6/84, 12 – 23.

Jeszxze raz o dialektyce i zasadzie sprzecności. SF. 1957, 1, 201 – 213.

Filozoficzny aspekt procesu porozumiewania się. SF 1958, 2/5, 3 – 35.

Ideologia w jeciu Mannheima. Warszawa, KIW 1958, 35 str.

Spór o zagadnienie moralności filozofii. Cz. 1:Teoria poznania. Warsza- wa, PWN, 1958, 176 str.

Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Cz. 1:Teoria poznania. Warsza- wa, PWN, 1958, 148 str.

Aktualne zagadnienia nauk społecznych. ND 1959, 6/120, 28 – 39.

SCHAFF A.: O studiach nad młodym Marksen i istotnych wypaczeniach. Na marginesie artykułu L. Kołakowskiego pt. ‘Karol Marks i klasyczna definicia prawdy’. ND 1959, 13/127, 16 – 29.

SCHAFF A., BRUM L.: Pogadanki ekonomicne, wyd. 3. Łód", Książka, 1947, 123 str.

SCHUMPETER J. A.: Capitalism, Socialism, and Democracy. London, Allen and Unwin, 1943, 10 and 381 pp.

Science and Ideology. The American Economic Review 39, 1949 (2), 345 – 359.

SEJNEńSKI, H.: Polska myśl katolicka a fizyka współczesna 1945-1955. Warszawa, PWN, 1956, 168 str.

SEREJSKI M. H.: O właściwy stosunek do tradycji naukowej. Zeszyty Naukowe Uniwerstetu Łódzkiego SEria 1, Nauki Humanistyczono- Społeczne Z. 4. Łód", PWN, 1956, 5 – 10.

Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa, PWN, 1958, 429 str.

V SESJA zgromadzenia ogólnego PAN. SCZP-PAN 4, 1956 (1), 3 – 114.

VI Sesja zgromadzenia ogólnego PAN. SCZP-PAN 4, 1956 (3), 3 – 184.

Seja naukowa poświęccna ‘Zeszytom Filozoficznym’ W. I. Lenina. ZPNP 12, 1956, 279 str.

SIMPSON G. G.: The Meaning of Evolution. A Mentor Book. New York, The New American Library, 1951, 192 PP.

SKOWRON S.: Krytyka chromozonowej teorii dziedzicności w zjawiskach rozwoju zarodkowego. MW 1950, 3/46, 427 – 443.

SKOWRON S., WRÓBLEWSKI R.,: Zagadnienie żywej substancji. MF 1952, 3/5, 106 – 130.

SłONIEWSKA H.: Filozofia i pogląd na Świat. Śladami myśli K. Twar- dowsksiego. Zeszyty Wrocławski 2, 1948 (3), 55 – 63.

Kazimierz Twardowski w psychologii polskiej. RF 19, 1959 (1-2), 17 – 24.

SłIPECKI J.: Der volle dreiwertige Aussagenkalkl. CRSSLV-V3 29, 1936, 9 – 11.

Kryterium pełności wielowartościowych systemów logiki zdań. CRSSLV- C3, 1939, 102 – 109.

Dowód aksjomatyzowalności pełnych systemów wielwartościowych rachunków zdań. CRSSLV-C3 32, 1939, 110 – 128.

Uwagi o sylogistyce Arystotelesa. AUSMCS-SF 1, 1946 (3), 187 – 191.

Pełny trójwartościowy rachunek zdań. AUMCS-SF 1, 1946(3), 193 – 209.

Czym jest logika. Warszawa, Wiedza-Spółdzielnia Wydawnicza, 1948, 71 str.

Z badań nad sylogistyką Arystotelesa. Prace WRTN, Seria N, Nr. 6. Wrocław, WRTN, 1948, 30 str.

O właściwych regułach inferencyjnch. KF 18, 1949 (3-4), 309 – 312.

On Aristotelian Syllogistic. SPH 4, 1949- 1950, 275 – 300.

sber die Regeln des Aussagenkalkls. SL 1, 1953, 19 – 43.

St. Leśniewski Protothetics. SL 1, 1953, 44 – 112.

SłUPECKI J.: System logiczny bez operatorów. SL3, 1955, 98 – 108.

S. Leśniewski’s Calculus of Names. SL3, 1955, 7 – 71.

Towards a Generalised Mereology of Leśniewski. SL 8, 1958, 131 – 154.

O pewncyh fragmentarycznych systemach rachunku zdań. SL 8, 1958, 177 – 185.

Funkcja Łukasiewicza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Im. B. Bieruta, Seria B, Nr. 3, 1959, 33 – 40.

SMOLUCHNOWSKI M.: Pisma T. 1 – 3. Z polecenia PAU zgromadzone i wydane przez Wł. Natansona i J. Stocka. Kraków, Drukarnia Uniwersy- tetu Jagiellońskiego, 1924- 1828, 612, 654, 348 str.

SOBOCIńSKI B.: O kolejnych uproszczeniach aksomatyki ‘Ontologii’ prof. St. Leśniewskiego. Ex. Framenty Filozoficzne (1), 144 – 160.

An Investigation of Protothetic. Cahiers de l’Institut d’Etudes Polonaises en Belgique, No. 5. Brussels 1949, 5 and 44 pp.

L’Analyse de l’antinomie russelliżnne par Leśniewski, Methodos 1, 1949 (1), 94 – 107 ; (2), 220 – 228 ; (3), 308 – 316 ; Methodos 2, 1950 (2), 237 – 257.

Z badań nad aksjomatyką prototetki Stanisława Lesśiewskiego. RPTN 1953- 1954, 18 – 20.

Studies in Leśniewski’s Mereology. RPTN 1954- 1955, 109 – 114.

On well Constructed Axiom Systems. RPTN 1955- 1956, 54 – 70.

In Memoriam. Jan Łukasiewicz ( 1878- 1956). Philosophical Studies 6, 1956, 3 – 49.

Jan Salamucha ( 1903- 1944): A Biographical Note. The New Scholasticism 32, 1958 (3), 327 – 333.

SOBOCIńSKI W.: Wstęp do teorii marksizmu. ŻN 1948, 29 – 30, 429 – 435.

SOKORSKI W.: Organizacja nauki i szkół wyższych. Odrodzenie 4, 1947, 20/129, 2.

Prawda obiektywna czy prawda objawiona. Na marginesie dyskusji o szkołach wyższych. Odrodzenie 4, 1947, 27/136, 2.

Istota reformy ustrojowej wyższego szkolnictwa. MW 1948, 1/20, 144 – 152.

SOśNICKI K.: Początki logiki. Toruń, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i Ska, 1948, 151 str.

Działzlność pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego. RF 19, 1959 (1-2), 24 – 29.

SPSIRA Z.: Uwagi nad metodologią i teoria poznania Poppera. KF 16, 1946 (2-4), 371 – 403.

SPIRAłO A.: Logika Jana Spangenberga. SF 1958, 2/5, 80 – 96.

SPRAWOZDANIE Z III posiedzenia prezydium Polskiej Akademii Nauk. SCZP-PZN 1, 1953, (3-4), 3 – 16.

STALIN J.: Problems of Leninism. Moscow, Foreign Languages Pub- lishing House, 1947, 642 pp.

Marxism and Problems of Linguistics. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1954, 71 pp.

STALIN J., Economic Problems of Socialism in the USSR. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1952, 104 pp.

Works, Vol. 1. Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1954, 21 and 426 pp.

STATYSTYKA jako metoda poznawcza. Materially konferencji problemowej PTP im. Kopernika. Warszawa, 1956, 237 str.

STEBBING L. S.: Philosophy and the Physicists. London, Penguin Books, 1944, 219 pp.

STEINHAUS H.: Prawdopodobieństwo, wiarogodność i możliwość. ZMT 1, 1953- 1954(3), 149 – 171.

O prognozie. ZMT 3, 1956 (1), 1 -6.

Wniokowanie indukcyynje. MF 1956, 5/25, 26 – 47.

STONERT H.: Sprawozdanie z i Konferencji logiców. SL 2, 1955, 251 – 265.

Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii. Ex: fragmenty Filozoficzne (2), 270 – 290.

STOUT G. F.: Mind and Matter. Cambridge, The University Press, 1931, 14 and 325 pp.

STRAWSON. P. F.: Introduction to Logical Theory. London, Methuen, 1952, 10 and 266 pp.

SUCHODOLSKI B.: O wielorakości i jedności egzystencjalizmu. PF 43, 1947 ( 1 – 4 ), 39 -61.

Uspoleczienie kultury, wyd. 2. Warszawa, Trzaska-Ewert-Michalski, 1947, 449.

Polskie traycje demokratyczne. Kraków, Wiedza-Zawód-Kultura, 1947, 183 str.

La vie de l’esprit. SPH 3, 1939- 1946, 305 – 408.

W sprawie klasyfikacji i krytyki nowożytnych prądów pedagogiznych. MW 1950, 1/44, 61 -75.

Krytyka niektórych kierunków pedagogicznych w dziełach K. Marksa. MW 1951, 1/56, 43 -74.

Rozwój i problematyka filozofii Oświecenia w Polsce. Ex: Suchodolski, B. (Red.): Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, T. 2. Warszawa, KIW, 1956, 7 -71.

U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Warszawa, PWN, 1957, 403 str.

Katedra pedagogiki w latach 1945-1955. RUW 1, 1958, 229 – 249.

SUCHODOLSKI W.: Na amrginesie konferencji krakowskiej w sprawie potrzeb I organizacji nauki w Polsce. ŻN 1946, 3, 169 – 172.

SUSZKO R.: W sprawie logiki bez aksjomatow. KF 17, 1948 ( 3 – 4 ), 199 – 205.

O analitycznych aksjomatach i logiznych regulach wniokowania. PTPN, Prace Komisji Filozoficznej T. 7, Z. 5. Poznań, PTPN, 1949, 59 str.

Logika matematyczna i teoria podstaw matetyski w ZSRR. MW 1949, 12/42, 390 – 396.

Canonic Axiomatic Systems. SPH 4, 1949- 1950, 301 – 330.

SUSZKO R.: Aksjomat, analityczność: i aprioryzm. MF 1952, 4/6, 139 – 161.

Czy logika znów pod znakiem zapytania. MF 1955, 1/15, 229 – 234.

Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Cz. 1: MF 1957, 2/28, 27 -56; Cz. 2: MF 1957, 3/29, 34 -67.

Formalna teoria wartości logicznych. SL 6, 1957, 145 – 237.

Zarys elementarnej skladni logicznej. W sprawie antynomii klamcy i semantyki języka naturalnego. Warszawa, PWN, 1957, 55 str.

Syntactic Structure and Semantical Reference. (I): SL 8, 1958, 213 – 243 ; (II): SL 9, 1960, 63 -9 1.

SZACKI J.: Pragmatyzm-filozofia która się, opłaca. MF 1954, 3/13, 240 – 259.

Marksizm i polityka kulturalna. MF 1956, 6/26, 31 – 42.

SZANIAWSKI I.: Posłowie. Ex: Rudniański (2), 267 – 271.

SZANIAWSKI K.: Morał bajki dydaktycznej. PF 45, 1949(3-4), 384 – 399.

Prawo, prawidłowość statystyczna, prawdopodobieństwo. Ex: Pelc, J., Przelłęcki, M., Szaniawski, K.: Prawa nauki. Trzy studia z zakresu logiki. Warszawa, PWN, 1957, 73 -85.

Z teorii nauk empirycznych. SF 1957, 1, 214 – 221.

O indukcji eliminacyjnej. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 203 – 209.

SZANIAWSKI K., MORAWSKI S.: Książki o etyce marksistowskiej. PF 45, 1949(3-4), 430 – 436.

SZCZENIOWSK1 Sz.: Budowa jądra atomowego. Warszawa, PZWS, 1947, 102 str.

Pojęcie pola i cząsteczki w fizyce dzisiejswj. MF 1952, 4/6, 184 – 197.

Wpływ Kopernika na rozwój fizyki. PFz. 5, 1954(3), 239 – 266.

Próby nowej interpretacji mechaniki kwantowej. MF 1955, 5-6/19-20, 68 -91.

Nowe fakty dotyczące cząstek elementarnych i ich znaczenic dla zapdnienia struktury czasoprzestrzeni. SF 1958, 5/89, 52 -80.

SZCZEPAńSKI J.: Interpretacja i rozumienie ludzkiego zachowania. MW 1946, 6 -79, 177 – 189.

Epistemologiczne zagadnienia socjologii. PS, 9, 1947, 323 – 325.

Socjologia, ideologia i technika społeczna. PS 9, 1947, 15 – 33.

Użytkowanie documentów osobistych w psychologii społecnej. PS 10, 1948, 55 -80.

Metodologiczne tendencje w socjologii współczesnej. MW 1948, 5/24, 186 – 197.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. MF 1952, 2/4, 228 – 265.

Teoria społeczeństwa we współczesnej socjologii amerykańskiej. PNHS 3, 1953, 187 – 219.

Kryzys koncepcji uniwersytetu liberalnego. PS 11, 1957, 53 -92.

Inteligencja i społeczeństwo. Biblioteczka ‘Po Prostu’ l5. Warszawa, KlW, 1957, 110 str.

Poland. Ex: Rose A. M. (Ed.): The Institutions of Advanced Societies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1958, 235 – 273.

SZUMAN S.: Poważne i pogodne zagdnienia afirmacji życia. Katowice, J. Nawrocki, 1947, 134 str.

SZUMOWSKI W.: Dzieje filozofii medycyny. Jej istota, nazwa i definicja. PAU, Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, T. 2, 1949, 91 – 149.

La philosophic de la médicine, son histoire, son essence, sa dénomination et sa définition. Archives Intemationales d’Histoire des Sciences 1949, 9, 1097- 1139.

śLADKOWSKA A.: Poglądy polityczne Edwarda Dembowskiego. MF 1952, 2/4, 112 – 171.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. MF 1954, 4/14, 104 – 119.

Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego. Warszawa, KIW, 1955, 295 str.

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Ex: Baczko, B., Assorodobraj, N. (Red.): Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i spolecznej, T. 3. Warszawa, KIW, 1957, 336 – 388.

śREDZIńSKA I.: Logika i nowa metodologia Adama Burskiego. MF 1954, 2/12, 188 – 216.

śWIEŻAWSKI S.: Tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. PF 43, 1947 (1-4), 87 – 104.

Centralne zagdnienie tomistycznej nauki o duszy. PF 44, 1948(1-3), 131 – 189.

U "ródeł konfliktu nowożytnego przyrodoznawstwa z filozofią scholastyczną. RCZF 1, 1948, 42 -63.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. TNKUL, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Sekcja Filozoficzna T. 1. Lublin, TNKUL, 1948, 360 str.

Kultura umysłowa wieków Średnich. TNKUL, Wykłady i Przemówienia Nr. 33. Lublin, TNKUL, 1949, 30 str.

O niektórych przyczynach niepowodzenia tomizmu. Znak 9. 1957 (6), 490 -508.

TARSKI A.: Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział 3, Nr. 34. Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1933, 7 i 116 str.

DerWahrheitsbegriffin den formalisierten Sprachen. SPH 1, 1935, 261 – 405.

The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. Ex: Linsky L. (Ed.): Semantics and the Philosophy of Language. A Collection of Readings. Urbana, The University of Illinois Press, 1952, 13 – 47.

TARSKI A.: Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences, 2d ed. revised. Translated by E. Helmer. New York, Oxford University Press, 1946, 18 and 239 pp.

Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938. Translated by J. H. Woodger. Oxford, The Clarendon Press, 1956, 14 and 471 pp.

TARSKI A., MOSTOWSKI. A., ROBINSON R. M.: Undecidable Theories. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1953, 11 and 98 pp.

TATARKIEWICZ Wł.: Zygmunt Łempicki. PF 42, 1946 (3-4), 329 – 330.

Mieczysław Milbrandt. PF 42, 1946 (34)9 342 – 344.

Two Chapters on Happiness. SPH 3, 1939-46, 409 – 447.

O szczęśiu. Kraków, Wiedza-Zawód-Kultura, 1947, 507 str.; wyd. 2, 1949.

Historia Filozofii, T. 1-3. T. 1, wyd. 3, Kraków, Czytelnik, 1946, 415 str.; T. 2, wyd. 3. 1947, 354 str.; T. 3, 1950, 602 str. Wydanie nowe, przejrzane i uzupełnione, Warszawa, PWN, 1958, 436, 341, 605 str.

Pięćdziesiąt lat filozofii w Warszawie 1898-1948. PF 44, 1948 (1-3), 3 – 14.

Morale et bonheur. PICPHA 1, 188 – 189.

Sciences nomologiques et typologiques: Essais d’une classification des sciences. PICPHA 1, 621-623.

Skupienie i marzenie. Kraków, Wydawnictwo M. Kot, 1951, 140 str.

O pisaniu historii filozofii. SPAU 53, 1952 (3), 141 -1479, 155 – 160.

Vouloir et pouvoir en histoire de la philosophie. PICPHB, Vol. 12, 14 – 19.

TAYLOR E.: Rozwój ekonomiki a Światopogląd. Ex: Opuscula Casimiro Tymieniecki Septuagenario Dedicata. Poznań, PTPN, 1959, 305 – 317.

TEZY DYSKUSYJNE. ŻN 1946, 2, 97 – 102.

TOMASZEWSKI T.: W sprawie klasowego charakteru psychologii polskiej. MW 1950, 7/50, 3 – 24.

Kryzys metodologiczny w psychologii. Przegląd Psychologiczny 1952, 1, 1 – 35.

Uwagi o obiektywności praw nauki. MF 1953, 3/9, 84 – 110.

TYMIENIECKA A. T.: Essence et existence. Etude ? propos de la philosophie de Roman Ingarden et Nicolai Hartmann. Paris, Aubier, Edition Montaigne, 1957, 249 pp.

TYMIENIECKI K.: Zarys dziejów historiografii polskiej. PAU, Historia Nauki Polskiej w Monografiach 19. Kraków, PAU, 1948, 141 str.

USOWICZ A.: Ks. Konstanty Michalski. PF 44, 1948(4), 428 – 435.

VEBLEN TH.: The Theory of the Leisure Class. London, Allen and Unwin, 1949, 6 and 404 pp.

WAGNER O.: O dialektyce marksistowskiej. Warszawa, KIW, 1953, 179 str.

WAISMANN F.: How I See Philosophy. Ex: Lewis H. D. (Ed.): Contemporary British Philosophy. Personal Statements. London, Allen and Unwin, 1956, 447 – 490.

WAJSBERG M.: Aksjomatyzacja trójwartościowego rachunku zdań. CRSSLV-C3 24, 1931, 5 – 24.

WALICKI A.: Poglądy etyczne W. Bielińskiego. MF 1954, 2/12, 124 – 156.

Osobowość a historia. Warszawa, PIW, 1959, 488 str.

WALLIS M.: On Some Cases in Which Investigations Alter the Object Investigated. PICPHA 1, 647-648.

O przypadkach w których badanie zmienia przedmiot badany. PF 44, 1948 (4), 382 – 388.

Polish Contributions to Aesthetics and Science of Art before 1939: A Selective Bibliography. Journal of Aesthetics and Art Criticism 7, 19481949 (1), 51 -53.

Koncepcje biologiczne w humanistyce. Ex: Fragmenty Filozoficzne (2), 307 – 330.

WAŻYK A.: W stronę humanizmu. Warszawa, KIW, 1949, 154 str.

WąSIK W.: Stefan Rudniański. PF 42, 1946 (3-4), 325.

Benedykt Bornstein. PF 44, 1948 (4), 444 – 451.

Historia filozofii polskiej, T. 1. Warszawa, Pax, 1958, 424 str.

WEBER M.: Gesammelte Aufs"tze zur Wissenschaftslehre. Tbingen, Verlag J. C. B. Mohr ( Paul Siebeck), 1951, 7 und 687 SS.

The Theory of Social and Economic Organization. Being Part I of Wirtschaft und Gesellschaft. Translated from the German by A. R. Henderson and T. Parsons. London, W. Hodge and Company, 1947, 404 pp.

WERFEL R.: Miejsce intelektualistów – komunistów – w ramach partii. ND 1956, 9/87, 32 -53.

WETTER G. A.: Dialectical Materialism. A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union. Translated from the German by P. Heath. London, Routledge and Kegan Paul, 1958, 12 and 609 pp.

WHITE L. A.: Ethnological Theory. Ex: Sellars R. W., McGill V. J., Farber M. (Ed.): Philosophy for the Future. The Quest of Modern Materialism. New York, Macmillan, 1949, 357 – 384.

WHITEHEAD A. N.: The Concept of Nature. Cambridge, The University Press, 1930, 8 and 202 pp.

Science and the Modern World. A Mentor Book. New York, The New American Library, 1954, 212 pp.

WIATR J.: Bezdroża socjologii amerykańskiej. MF 1954, 4/14, 318 – 325.

O interpretacji materializmu historycznego. SF 1958, 1/4, 209 – 227.

Jeszcze o interpretacii materializmu historycznego. SF 1958, 3/6, 185 – 204.

Zagadnienia rasowe w socjologii amerykańskiej. Warszawa, PWN, 1959, 295 str.

WIEGNER A.: Zagadnienie poznawcze w oświetleniu L. Nelsona. PTPN, Prace Komisji Filozoficznej 1, Z. 5. Poznań, PTPN, 1925, 70 str.

WIEGNER A.: O istocie zjawisk psychicznych. PTPN, Prace Komisji Filozoficznej 4, Z. 2. Poznań, PTPN, 1934, 57 str.

Filozoficzne znaczenie teorii postaci. SPTPN 1948, 1, 26 – 28.

Elementy logiki formalnej. Poznań, Księgarnia Akademicka, 1948, 180 str.

W sprawie nowej klasyfikacji rozumowań. SL 7, 1958, 274 – 275.

WILK0SZ W.: Liczę i myślę. Jak powstała liczba. Wydanie nowe opracowane przez I. Wilkoszową. Warszawa, PZWS, 1951, 140 str.

WILLMANN H. GRABOWSKA: Stanisław Schayer. PF 42, 1946 (3-4), 317 – 320.

WINDELBAND W.: A History of Philosophy, Vol. 1-2. New York, Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbooks, 1958, 690 pp.

WITKIEWICZ S. I.: Pojącia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia. Warszawa, Wyd. Kasy im. Mianowskiego, 1935, 182 str.

O ideali"mie i reali"mie. PF 42, 1946 (3-4), 235 – 272.

WITWICKI Wł.: Pogadanki obyczajowe. Warszawa, PWN, 1957, 158 str.

WNIOSEK POLSKIEGO INSTYTUTU SOCJOLOGICZNEGO DO UNESCOPS8, 1946, 240 – 241.

WOJCIECHOWSKA M.: PTPN po drugiej wojnie Światowej. Księga Pamiątkowa w stulecie PTPN. Roczniki Historyczne 23, 1957, 509 -542.

WOJTASIEWICZ O.: Metajęzyki i metateorie a nauki humanistyczne. NP 5, 1957 (3), 146 – 149.

WOLFE B. D.: Three Who Made a Revolution. London, Thames and Hudson, 1956, 10 and 661 pp.

WOLLHEIM R.: F. H. Bradley. London, Penguin Books, 1959, 288 pp.

WOLNIEWICZ B.: Pojęcie abstrakcji u Hegla i w marksi"mie. RF 189, 1958 (4), 172 – 175.

‘Woprosy Filosofii’ o ‘Myśli Filozoficznej’. MF 1953, 2/8, 418 – 423.

WORONIECKI J.: Lubelskie Środowisko filozoficzne. PF 44, 1948 (1-3), 50 -56.

Katolicka etyka wychowawcza, T. 1-2. Kraków, Wydawnictwo Mariackie, 1948, 420, 476 str.

WRÓBLEWSK J. I: Logika formalna a dialektyka. ŻN 1951, 3, 292 – 301.

WUDEL W.: Powstanie logiki wyższej. MW 1947, 3/10, 343 – 367.

ZAWIRSKI Z.: Les rapports de la logique polyvalente avec le calcul des probabilités. ACIPHS-Paris 4, 40 – 45.

Stosunek logiki wielowartościowej do rachunku prawdopodobieńistwa. PTPN, Prace Komisji Filozoficznej T. 4. Poznań, PTPN, 1934, 155 – 240.

sber das Verh"ltnis der mehrwertigen Logik zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. SPH 1, 1935, 407 – 442.

L’Évolution do la notion du temps. Kraków, PAU, 1936.

Międzynarodowy Kongres Jedności Nauki w Kopenhadze w r. 1936. NPL 22, 1937, 279 – 284.

ZAWIRSKI Z.: Geneza i rozwój logiki intuicjonistycznej. KF 16, 1946 (2-4), 165 – 222.

Joachim Metallmann. PF 42, 1946 (3-4), 320 – 323.

Leon Chwistek. PF 42, 1946 (3-4), 330 – 334.

O współczesnych kierunkach filozofii. Kraków, Wiedza-Zawód-Kultura, 1947, 31 str.

Observations sur la méthode des sciences de la nature. PICPHA 1, 803-805.

Uwagi o metodzie nauk przyrodniczych. PF 44, 1948 (4), 315 – 318.

ZEIDLER F.: Mechanizm i witalizm. SFTPN, 1945- 1946, 2, 162 – 164.

O różnych interpretacjach epistemologicznych fizyki kwantowej. SPTPN 1948, 1, 28 – 30.

ZHDANOV A. A.: On Literature, Music and Philosophy. London, Lawrence and Wishart, 1950, 112 pp.

ZIEMSKI S.: Z zagadnień logiki polskiej doby Odrodzenia. MF 1953, 4/10, 58 -68.

ZIEMSKI S.. SPIRAłO A.: Logika Mikołaja Mościckiego. Z badań nad logiką polską doby Odrodzenia. AHFMS 1957, 1, 43 -69.

ZILSEL E.: Physics and the Problem of Historico-Sociological Laws. Ex: Feigl H., Brodback M. (Ed.): Readings in the Philosophy of Science. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1953, 714-722.

ZłOTOWSKI 1.: O prawidłowościach statystycznych w przyrodzie. MF 1954, 2/12, 79 -87.

ZNAMIEROWSKI Cz.: Analiza oceny moralnej. MW 1946, 3 – 4, 302 – 327.

Elita i demokracja, wyd. 2. Poznań, Narodowy Instytut Postępu, 1946, 42 str.

Potrzeby życia a nauki społeczne. ŻN 1947, 17 – 18, 289 – 301.

Normy grupy wolnej. MW 1947, 9-10/16-17, 171 – 199.

Prolegomena do nauki o panstwie, wyd. 2. Poznań, Księgarnia Z. Gustowskiego, 1947-48, 271 str.

Rodzaje ocen. KF 17, 1948 ( 1 – 2 ), 117 – 132.

Ocena. PF 44, 1949 ( 1 – 3 ), 95 – 113.

Norma aksjologiczna. PF 45, 1949 (3-4), 327 – 344.

Zasady i kierunki etyki. Warszawa, PVVN, 1957, 157 str.

Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957, 628 str.

ZNANIECKI E. M.: Polish Sociology. Ex: Gurvitch-Moore (1), 703-717.

ZNANIECKI F.: Wstęp do socjologii. PTPN, Prace Komisji Nauk Społecznych T. 2. Pozna-, PTPN, 1922, 467 str.

The Object-Matter of Sociology. American Journal of Sociology 32, 1927 (4), 529 -584.

Socjologia Wychowania, T. 1-2. Warszawa, Książnica Atlas, 1928-30, 312, 372 str.

Potrzeby sociologii w Polsee. NPL 10, 1929, 486 – 498.

The Method of Sociology. New York, Rinehart and Company, Inc., 1934, 12 and 338 pp.

ZNANIECKI F.: Ludzie tera"niejszości a cywilizacja przyszłości. LwówWarszawa, Książinica-Atlas, 1935, 380 str.

Znaczenie socjolcgiczne badań Ludwika Krzywickiego nad społeczeństwami niższymi. Ex: Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1938, 219 – 248.

The Social Role of the Man of Knowledge. New York, Columbia University Press, 1940, 212 pp.

Social Organization and Institutions. Ex: Gurvitch-Moore (1), 172 – 217.

Cultural Sciences. Their Origin and Development. Urbana, University of Illinois Press, 1952, 8 and 438 pp.

ŻÓłKIEWSKI S.: O pozytywny program kulturalny. Odrodzenie 2, 1945, 37, 1 – 2.

Głos marksisty. Odrodzenie 2, 1945, 51, 1.

Przechadzka filozoficzna po księgarniach londyńskich. Ku"nica 1, 1945, 16, 1 – 3.

Kronika kulturalna. ND 1947, 1, 153 – 156.

Ze wspomnień polskiego inteligenta. Ku"nica 3, 1947, 3/72, 5 -6; 4/73, 12 – 14.

Nad książką antynaturalisty. Ku"nica 3, 1947, 24/93, 8 – 10 ; 25/94, 8 -9.

Adam Schaff. Odrodzenie 5, 1948, 51 -52/212-213, 5.

Badania nad literatureą, poiską. Dorobek, stan, potrzeby. Z powodu I Kongresu Nauki Polskiej. Warszawa, PIW, 1951, 103 str.

Z zagadnień organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk na tle doświadczeń radzieckich. NP 1, 1953 ( 4 ), 26 – 40.

O aktualnych dyskusjach literackich. ND 1955, 6/72, 16 – 37.

Niektóre zagadnienia rozwoju nauk społecznych w Polsce. ND 12/78, 3 – 23.

Przemiany metodologiczne i organizacyjne nauki poiskiej w minionym dziesięcioleciu. Ex: Dziesiqęć at rozwoju nauki w Poisce Ludowej. PAN, Komitet Historii Nauki. Warszawa, PWN, 1956, 37 -84.

Kultura i polityka. Warszawa, PIW, 1958, 290 str.

O dziele literackim. N K 11, 1960, 15/524, 2.

ŻYCIE NAUKI: U progu obrad I Kongresu Nauki Poiskiej. ŻN 1951, 5 -6, 529 – 542.