Manifesto of the Communist Party
(Karl Marx, Frederick Engels)
Translated By: M.Sivalingam

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை
(கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரெடெரிக் ஏங்கெல்ஸ்)
தமிழாக்கம்: மு.சிவலிங்கம்

பொருளடக்கம்

பல்வேறு மொழிப் பதிப்புகளுக்கு எழுதிய முகவுரைகள்

அத்தியாயம்-1
முதலாளிகளும் பாட்டாளிகளும்

அத்தியாயம்-2
பாட்டாளிகளும் கம்யூனிஸ்டுகளும்

அத்தியாயம்-3
சோஷலிச இலக்கியமும் கம்யூனிச இலக்கியமும்

அத்தியாயம்-4
தற்போதுள்ள பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் குறித்துக் கம்யூனிஸ்டுகளின் நிலைபாடு

குறிப்பு: நூல் முழுதும் சதுர அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள் யாவும் மொழிபெயர்ப்பாளர் எழுதியவை.


வேறு மொழிகள் | தமிழ்ப் பகுதி | ஆங்கிலப் பகுதி