LIST OF MEMBERS OF THE PRESIDIUM OF THE TENTH NATIONAL CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA

(148 Members)


Chairman  :   Mao Tsetung.
Vice-Chairmen :  Chou En-lai, Wang Hung-wen, Kang Sheng, Yeh Chien-ying, Li Teh-sheng.
Secretary-General :  Chang Chun-chiao.

(The following are listed in the order of the number of strokes in their surnames.)

Liu Po-cheng, Chiang Ching (f.), Chu Teh, Hsu Shih-yu, Chen Hsi-lien, Li Hsien-nien, Yao Wenyuan, Tung Pi-wu, Chi Teng-kuei, Wang Tunghsing, Hua Kuo-feng, Wu Teh, Ting Sheng, Ma Tien-shui, Ma Ning, Ma Chinhua (f.), Yu Hui-yung, Teng Hsiao-ping, Teng Ying-chao (f.), Wang Ti, Wang Chen, Wang Liusheng, Wang Pi-cheng, Wang Yung-chen, Wang Hsiu-chen (f.), Wang Huai-hsiang, Wang Tehshan, Pa Sang (f.), Yu Tai-chung, Mao Yuan-hsin, Wei Kuo-ching, Wei Tsai-yu, Wen Hsiang-lan (f.), Varis an.Turdi, Pai Ju-ping, Pi Ting-chun, Hsuan Shun-chi (f.), Jen Jung, Liu Tzu-hou, Liu Hsingyuan, Liu Ching-tang, Liu Chien-hsun, Liu Chunchiao, Ulanfu, Sun Yu-kuo, Chiang Li-yin, Chu Kuang-ya, Chu Ke-chia, Chu Hsiu-feng (f.), Chu Ming-tsang, Hua Lin-sen, Nien Chi-jung, Hsing Yen-tzu (f.), Chen Yun, Chen Yung-kuei, Chen Hsien-jui, Ziya Tu-ping, Yang Yung, Yang Tehchih, Li Ta-chang, Li Chih-min, Li Hsiu-lan (f.), Li Su-wen (f.), Li Jui-shan, Chang Feng-ying (f.), Chang Ping-hua, Chang Shih-chung, Chang Tachih, Chang Chiang-lin, Chang Yen-cheng, Chang Hsiu-chih (f.), Chang Ti-hsueh, Chang Heng-yun, Chang Tsung-hsun, Chang Hung-chih, Lu Yu-lan (f.), Lu Tsun-chieh (f.), Wu Hsiang-pi, Wu Kueihsien (f.), Shih Ke-chi, Sung Pei-chang, Yu Chiuii, Tung Chun-liang, Wang Chia-tao, She Chi-teh, Su Chen-hua, Chou Hsing, Chou Yi-liang, Chou Chien-jen, Chou Li-chin (f.), Pao Jih-letai (f.), Hsien Heng-han, Lin Li-yun (f.), Chin Tsu-min, Chao Tzu-yang, Hao Chien-hsiu (f.), Hao Liang, Keng Piao, Hsu Hsiang-chien, Hsu Ching-hsien, Kuo Hung-chieh, Kuo Mo-jo, Ni Chih-fu, Tang Chi-shan, Tang Chung-fu, Tang Wen-sheng (f.), Hai Ka-tzu, Chien Hsueh-sen, Nieh Jung-chen, Chin Chi-wei, Chu Hui-fen (f.), Mei Hsiao-ya (f.), Wei Feng-ying (f.), Huang Lin-ying (f.), Pan Mei-ying (f.), Tsao Yi-Ou (f.), Tsao Lien-feng (f.), Kang chien-min, Liang Chin-tang, Chi Peng -fei, Peng Chung, Han Ying, Han Hsien-chu, SU Yu, Hsieh Hsueh-kung, Tseng Shao-shan, Tseng Ssu-yu, Hsieh Chen-hua, Hsieh Ching-yi (f.), Tung Minghui, Lei Kuei-mei (f.), Tan Chi-lung, Saifudin, Tsai Chang (f.), Tsai Hsieh-pin, Tsai Shu-mei (f.), Pan Shih-kao, Lu Jui-lin, Fan Teh-ling, Wei Ping-kuei.


Scanned and Formatted by the Maoist Documentation Project

HTML revised by marxists.org, 2008.


Document List  |  Mao Zedong Archive