LIST OF THE 279 MEMBERS AND ALTERNATE MEMBERS OF THE NINTH CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA


The 170 Members of the Central Committee

Chairman :  Mao Tsetung

Vice-Chairman :  Lin Piao

 

(The following are listed in the order of the number of strokes in their surnames)

Ting Sheng, Yu Sang, Ma Fu-chuan, WangChen, Wang Pai-tan, Wang Chin-hsi, Wang Hung-kun, Wang Hsiu-chen (female), Wang Ping-chang, Wang Kuo-fan, Wang Hung-wen, Wang Shu-sheng, Wang Shoutao, Wang Hsiao-yu, Wang Huai-hsiang, Wang Chao-chu, Wang Hui-chiu, Wang Hsin-ting, Teng Tzu-hui, Teng Ying-chao (f.), Wei Kuo-ching, Tien Pao, Kung Shih-chuan. Yeh Chun (f.), Yeh Chien-ying, Lung Shu-chin, Kuang Jen-nung, Tien Hua-kuei, Shen Mao-kung, Pi Ting-chun, Liu Feng, Liu Wei, Liu Tzu-hou. Liu Hsing-yuan, Liu Po-cheng, Liu Chunyi, Liu Hsien-chuan, Liu Chien-hsun, Liu Chieh-ting, Liu Ke-ping, Liu Sheng-tien, Liu Hsi-chang, Chiang Ching (f.), Chiang Li-yin, Chiang Yung-hui, Chiang Hsiehyuan, Chu Teh, Hua Kuo-feng, Hsu Shihyu, Jen Ssu-chung, Nien Chi-jung, Chi Teng-kuei, Chen Yun, Chen Yu, Chen Kang, Chen Yi. Chen Shih-chu, Chen Yung-kuei, Chen Hsien-jui, Chen Po-ta. Chen Chi-han, Chen Hsi-lien, Li Chiang, Li Chen, Li Ta-chang, Li Tien-yu, Li Shui-ching, Li Ssu-kuang, Li Hsien-nien, Li Tso-peng, Li Shun-ta. Li Su-wen (f.), Li Hsueh-feng, Li Fu-chun, Li Jui-shan Li Teh-sheng, Wu Tao. Wu Teh, Wu Tasheng, Wu Fa-hsien, Wu Kuei-hsien (f.). Wu Jui-lin, Lu Yu-lan (f.), Chang Tsaichien, Chang Tien-yun, Chang Yun-yi, Chang Ta-chih, Chang Chih-ming, Chang Ti-hsueh, Chang Kuo-hua, Chang Hengyun, Chang Chun-chiao, Chang Fu-kuei, Chang Fu-heng, Chang Ting-cheng, Chang Yi-hsiang, Wang Tung-hsing, Chiu Chuang-cheng, Chiu Hui-tso, Chiu Kuokuang, Yang Chun-fu, Yang Teh-chih, Yang Fu-chen (f.), Tu Ping, Su Ching, Hsiao Ching-kuang, Yu Chiu-li, Chou Hsing, Chou Chih-ping, Chou Chienjen, Chou En-lai, Cheng Wei-shan, Paojihletai (f.), Fan Wen-lan, Tsung Hsiyun, Hsien Heng-han, Hu Chi-tsung, Yao Wen-yuan, Nan Ping, Jao Hsingli, Keng Piao, Hsu Hsiang-chien, Hsu Hai-tung, Hsu Ching-hsien, Nieh Jungchen, Tang Chi-shan, Tang Chung-fu, Chien Chih-kuang, Kuo Mo-jo ,, Yuan Sheng-ping, Ni Chih-fu, Hsia Pang-yin, Mo Hsien-yao, Kao Wei-sung, Liang Hsing-chu, Kang Sheng, Huang Chen, Huang Yung-sheng, Tsao Li-huai, Tsao Yi-ou (f.), Wei Feng-ying (f.), Lu Tien-chi, Tseng Shan, Tseng Shao-shan, Tseng Kuohua, Tseng Ssu-yu, Peng Shao-hui, Lu Jui-lin, Han Hsien-chu, Su Yu, Wen Yu-cheng, Tung Pi-wu, Tung Ming-hui, Cheng Shih-ching, Hsieh Chia-hsiang, Hsieh Fuchih, Lai Chi-fa, Hsieh Hsueh-kung, Tan Fu-jen, Saifudin, Tsai Chang (f.), Tsai Hsieh-pin, Tsai Shu-mei (f.), Teng Taiyuan, Teng Hai-ching, Pan Shih-kao, Pan Fu-sheng, Wei Ping-kuei.

 

The 109 Alternate Members of the Central Committee

Chilinwangtan, Ma Tien-shui, Wang Ti, Wang Hsin, Wang Liu-sheng, Wang Kuang-lin, Wang Chih-chiang, Wang En mao, Wang Wei-kuo, Fang Ming, Fang Yi, Teng Hua, Wei Tsu-chen. Yu Tai-chung, Wen Hsiang-lan (f.), Shih Shao-hua, Feng Chan-wu, Yang Tsung (f.), Liu Hsi-yao, Liu Chun-chiao, Liu Hao-tien, Liu Chen hua, Chu Kuang-ya, Hua Lin-sen, Ta Lo, Joutzutuerhti, Juan Po-sheng, Chen Jen chi, Chen Hua-tang, Chen Li-yun, Chen Ho-fa, Chen Kan-feng, Li Li, Li Hua-min, Li Shu-mao, Li Tsai-han, Li Shou-lin, Li Ting-shan, Li Yueh-sung, Wu Chung, Wu Chun-jen, Wu Chin-chuan, Lu Ho, Lu Tsun-chieh (f.), Chang Jih-ching, Chang Shih-chung, Chang Ling-pin, Chang Yen-cheng, Chang Chiang-lin, Chang Hsi-ting (f.), Chang Hsiu-chuan, Chang Ssu-chou, Chang Ying-tsai, Chang Chi-hui, Wang Chia-tao, Yang Chun-sheng, Yang Huan-min, Sung Shuang-lai, Tsen Kuo-jung, Lo Yuan-fa, Lo Chun-ti (f.), Lo Hsi-kang, Cheng San-sheng, Chin Tsu-min, Yi Yao-tsai, Hu Wei, Hu Liang-tsai, Yao Lien-wei, Chao Feng, Chao Hsing-yuan.  Chao Chi-min, Keng Chi-chang, Hsu Chih, Nieh Yuan-tzu (f.) Tang Liang, Chien Hsueh-sen, Kuo Yu-feng, Kuo Hung-chieh, Liang Chin-tang, Kang Lin, Kang Chien-min, Huang Wen-ming, Huang Cheng-lien, Huang Tso-chen, Huang Chih-yung, Huang Jung-hai, Tsui Hsiu-fan, Tsui Hai-lung, Yen Chung-chuan, Pan Mei-ying (f.), Lung Kuang-chien, Tseng Yung-ya, Peng Chung, Peng Kuei-ho, Lu Ta-tung, Han Ying, Fu Chuan-tso, Chiao Lin-yi, Shu Chi-cheng, Chiang Pao-ti (f.), Hsieh Chia-tang, Hsieh Wang-chun (f.), Lan Yi-nung, Lan Jung-yu, Tan Chi-lung, Pei Chou-yu, Fan Hsiaochu (f.), Fan Teh-ling, Li Yuan.


Scanned and Formatted by the Maoist Documentation Project

HTML revised by marxists.org, 2008.


Selected Works of Mao Tse-tung