LIST OF THE 319 MEMBERS AND ALTERNATE MEMBERS OF THE TENTH CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA

(Delivered on August 24 and Adopted on August 28, 1973)


 

THE 195 MEMBERS OF THE CENTRAL COMMITTEE

 

Mao Tsetung,

(The following are listed in the order of the number of strokes in their surnames.)

Ting Sheng, Ting Ke-tse, Ting Kuo-yu, Ma Ning, Ma Tien-shui, Yu Sang, Yu Hui-yung, Yu Hungliang, Wang Cheng, Wang Chen, Wang Pi-cheng, Wang Hung-kun, Wang Hsiu-chen (f.), Wang Kuo-fan, Wang Hung-wen, Wang Shu-sheng, Wang Shou-tao, Wang Shu-chen (f.), Wang Huaihsiang, Wang Chao-chu, Wang Chia-hsiang, Tien Pao, Pa Sang (f.), Fang Yi, Teng Hsiao-ping, Teng Ying-chao (f.), Yu Tai-chung, Kung Shih-chuan, Kung Chao-nien, Ulanfu, We! Kuo-ching, Feng Hsuan, Ismayil.Aymat, Pai Ju-ping, Tien Hua kuei, Tien Wei-hsin, Ting-chun, Yeh Chienying, Liu Wei, Liu Tzu-hou, Liu Hsing-yuan, Liu Po-cheng, Liu Chun-yi, Liu Hsien-chuan, Liu Chien-hsun, Liu Sheng-tien, Liu Hsiang-ping (f.), Liu Hsi-chang, Chiang hing (f.), Chiang Li-yin, Chiang Yung-hui, Chlang Hsieh-yuan, Chu Teh, Chu Mu-chih, Hsu Shih-yu, Lu Yu-lan (f.), An Ping-sheng, Chuang Tse-tung, Hua Kuo-feng, Hua Lin-sen, Chiao Kuan-hua, Jen Ssu-chung, Nien Chi-jung, Chi Teng-kuei, Hsing Yen-tzu (f.), Chen Yun, Chen Yu, Chen Kang, Chen Shih-chu, Chen Yung-kuei, Chen Hsien-jui, Chen Chi-han, Chen Hsi-lien, Chen Mu-hua (f.), Tu Ping, Li Ta, Li Chiang, Li Chen, Li Ta-chang, Li Ching-chuan, Li Shui-ching, Li Jen-chih, Li Hsien-nien, Li Chihmin, Li Shun-ta, Li Su-wen (f.), Li Pao-hua, Li Fu-chun, Li Jui-shan, Li Teh-sheng, Ku Mu, Yang Yung, Yang Chun-fu, Yang Teh-chih, Wu Tao, Wu Teh, Wu Ta-sheng, Wu Kuei-hsien (f.), Su Ching, Su Chen-hua, Chang Tsai-chien, Chang Yun-yi, Chang Ping-hua, Chang Ta-chih, Chang Chih-ming, Chang Yen-cheng, Chang Ti-hsueh, Chang Tsung-hsun, Chang Heng-yun, Chang Hung-chih, Chang Shu-chih, Chang Chun-chiao, Chang Wei-min, Chang Fu-kuei, Chang Fu-heng, Chang Ting-cheng, Chang Yi-hsiang, Wang Tung-hsing, Hsiao Ching-kuang, Tsen Kuo-jung, Sung Pei-chang, Yu Chiu-1i, Chou Hsing, Chou Hungpao, Chou Li-chin (f.), Chou Chun-lin, Chou Chien-jen, Chou En-lai, Paojihletai (f.), Tsung Hsi-yun, Lin Li-yun (f.), Lo Ching-chang, Lo Hsikang, Hsien Heng-han, Chin Tsu-min, Yao Wenyuan, Jao Hsing-li, Tuan Chun-yi, Chu Chia-yao, Hu Chi-tsung, Chao Tzu-yang, Keng Piao, Keng Chi-chang, Chien Chih-kuang, Chien Cheng-ying (f.), Kuo Yu-feng, Kuo Hung-chieh, Kuo Mo-jo, Hsu Hsiang-chien, Hsu Ching-hsien, Hsia Pangyin, Tang Chi-shan, Tang Chung-fu, Ni Chih-fu, Nieh Jung-chen, Mo Hsien-yao, Chin Chi-wei, Tao Lu-chia, Chi Peng-fei, Kang Sheng, Huang Hua, Huang Chen, Wei Feng-ying (f.), Lu Tien-chi, Tsao Li-huai, Tsao Yi-ou (f.), Tsui Hai-lung, Liang Chin-tang, Han Ying, Han Hsien-chu, Su Yu, Tung Pi-wu, Tung Ming-hui, Fu Chuan-tso, Chiao Lih-yi, Tseng Shao-shan, Tseng Ssu-yu, Peng Shao-hui, Hsieh Chia-hsiang, Hsieh Ching-yi (f.), Lu Jui-lin, Hsieh Hsueh-kung, Tsai Chang (f.), Tsai Hsiao, Tsai Hsieh-pin, Tsai Shu-mei (f.), Teng Tai-yuan, Tan Chi-lung, Tan Chen-lin, Liao Chengchih, Saifudin, Pan Shih-kao, Fan Teh-ling, Wei Ping-kuei.

 

THE 124 ALTERNATE MEMBERS OF THE CENTRAL COMMITTEE

Pu Ku-hsiang, Chilin Wandan (formerly transliterated as Chilinwangtan), Ma Ming, Ma Hsiaoliu, Ma Li-hsin, Ma Chin-hua (f.), Teng Hua, Wang Ti, Wang Chien, Wang Liu-sheng, Wang Kuang-lin, Wang Pai-teh, Wang Chih-chiang, Wang Mei-chi (f.), Wang Ching-sheng, Wang Tehshan, Wen Hsiang-lan (f.), Yeh Fei, Yang Tsung (f.), Shih Shao-hua, Li Jih-nai, Feng Chan-wu, Feng Pin-teh, Shen Mao-kung, Lu Chung-yang, Pai Tung-tsai, Chiang Hua, Chiang Wei-ching, Lu Ho, Lu Tsun-chieh (f.), Jen Jung, Ta Leh (formerly transliterated as Ta Lo), Sun Chien, Sun Yu-kuo, Liu Hsi-yao, Liu Kuang-tao, Liu Chun-chiao, Liu Chen-hua, Hsiang Chung-hua, Chu Kuang-ya, Chu Ke-chia, Ruzi.Turdi (formerly transliterated as Joutzutuerhti), Juan Po-sheng, Hsiao Ke, Wu Chung, Wu Tsung-shu, Wu Yu-teh, Wu Hsiangpi, Wu Chin-chuan, Yang Kuei, Yang Ta-yi, Yang Po-lan (f.), Yang Chun-sheng, Yang Fuchen (f.), Chen Yu-pao, Chen Tai-fu, Chen Ho-fa, Chen Chia-chung, Chen Pei-chen (f.), Li Hua-min, Li Shou-lin, Li Ting-shan, Li Tsu-ken, Li Yao-sung, Chang Ling-pin, Chang Huai-lien, Chang Shih-chung, Chang Chiang-lin, Chang Ying-tsai, Chang Lin-chih, Chang Kuochuan, Chang Ssu-chou, Chang Chi-hui, Sung Shuang-lai, Sung Ching-yu, Sung Shih-lun, Lu Chin-lung, Wang Chia-tao, Wang Hsiang-chun (f.), She Chi-teh, Cheng San-sheng, Lin Li-ming, Lo Chun-ti (f.), Hu Wei, Hu Liang-tsai, Hu Chin-ti (f.), Chao Feng, Chao Hsing-yuan, Chao Hsin-chu, Yao Lien-wei, Yao Yi-lin, Hsu Chih, Tang Liang, Tang Ke-pi (f.), Tang Wen-sheng (f.), Tieh Ying, Janabil, Chien Hsueh-sen, Kao Shu-lan (f.), Chu Hul-fen (f.), Kuo Yao-ching, Kang Lin, Kang Chien-min, Huang Wen-ming, Huang Cheng-lien, Huang Tso-chen, Huang Chih-chen, Huang Pinghsiu (f.), Huang Jung-hai, Lung Kuang-chien, Tsui Hsiu-fan, Pan Mei-ying (f.), Peng Chung, Peng Kuei-ho, Lu Ta-tung, Chiang Pao-ti (f.), Hsieh Chia-tang, Hsieh Chen-hua, Hsieh Wangchun (f.), Liao Chih-kao, Pei Chou-yu, Li Yuan, Fan Hsiao-chu (f.), Hsueh Chin-lien (f.).


Scanned and Formatted by the Maoist Documentation Project

HTML revised by marxists.org, 2008.


Document List  |  Mao Zedong Archive