මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය

Trotsky

ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි


ඔක්තෝම්බරයේ පාඩම් 1924[ Lessons of October]

නොනවතින විප්ලව න්‍යාය යනු කුමක්ද? [What is the Permanent Revolution? Basic Postulates] [pdf] 1928

ව්ප්ලවවාදී තත්වයක් යනු කුමක්ද ?[What is a Revolutionary Situation?] [pdf] 1931

‍කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනය අද [Communist Manifesto Today] [pdf] 1937

ක්‍රියාමාර්ගය සම්පූර්ණ කිරීම හා එය ක්‍රියාවට දැමීම [pdf] 1938