මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය

Lenin

වී. අයි. ලෙනින්


රාජ්‍යය[State], 1919
1 pdf = 4.8Mb

"වාමාංශික" ළදරු ගතිය සහ සුලු ධනපති චින්ත ස්වභාවය, 1918
1 PDF = 4.8Mb

මාක්ස්වාදය සහ සංශෝධනවාදය, 1908
1 PDF = 180kb